Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Konsultacje publiczne projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

12 stycznia 2023, 16:56

Konsultacje publiczne projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

PSE S.A., pełniące funkcję operatora systemu informacji rynku energii (OIRE) poddają pod konsultacje projekt „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” (dalej „IRiESP-OIRE”) w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii”. Proces konsultacji ww. projektu z użytkownikami systemu potrwa do 13 lutego 2023 r.

Projekt IRiESP-OIRE lub projekt zmian IRiESP-OIRE, o której mowa w art. 9g ust. 5c ustawy – Prawo energetyczne, jest objęty obowiązkiem konsultacji społecznych przez okres co najmniej jednego miesiąca, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). IRiESP-OIRE określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z CSIRE i stanowi dokument regulujący działanie nowego obszaru rynku energii elektrycznej, którego uruchomienie ma nastąpić 1 lipca 2024 r.

W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia IRiESP-OIRE toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) OIRE został wezwany do dodania postanowień dotyczących migracji inicjalnej informacji rynku energii i poddanie ich procesowi konsultacji. W związku
z wezwaniem OIRE opracował i poddaje konsultacjom nowe brzmienie IREiSP-OIRE w zakresie rozdziału 4 – „Migracja inicjalna informacji rynku energii” oraz zmiany w zakresie definicji powiązanych z tym rozdziałem.

W związku z powyższym OIRE informuje, że:

  • nieprzekraczalny termin na składanie uwag do zmiany projektu IRiESP-OIRE upływa 13 lutego 2023 r.,
  • uwagi należy zgłaszać, w wersji edytowalnej, wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu zmian  IRiESP-OIRE (dalej „Formularz”) załączonym do niniejszego komunikatu,
  • Formularz należy podpisać elektronicznie zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi,
  • Formularz należy przekazać na adres poczty elektronicznej: oire@pse.pl

Niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować pozostawieniem uwag bez rozpatrzenia.