Powrót

Memorandum of Understanding w sprawie LitPol Link przybliża handel energią pomiędzy Polską i Litwą

21 kwietnia 2015, 00:00

Memorandum of Understanding w sprawie LitPol Link przybliża handel energią pomiędzy Polską i Litwą
20 kwietnia 2015 zostało podpisane Memorandum of Understanding (MoU) w sprawie wspólnych zasad handlu energią na nowym połączeniu elektroenergetycznym LitPol Link pomiędzy Polską i Litwą, planowanym do uruchomienia do końca 2015 r.

Memorandum podpisane przez operatorów systemów przesyłowych w Polsce - PSE SA i Litwie - Litgrid AB, a  także giełdy energii działające w Polsce - TGE  i na Litwie - Nordpool Spot, określa podstawowe zasady prowadzenia wymiany handlowej na połączeniu LitPol Link. Intencją stron jest aby zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link były udostępniane na zasadach rynkowych dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku, zapewniając maksymalną przejrzystość tego procesu.

Od momentu uruchomienia połączenia LitPol Link, zdolności przesyłowe będą alokowane w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego (day-ahead market coupling), będącego częścią europejskiego mechanizmu Multi Regional Coupling - MRC. Połączenie LitPol Link jest pierwszym połączeniem międzysystemowym między Polską a Litwą, a jego techniczne zdolności przesyłowe wynoszą 500 MW.

PSE, Litgrid, TGE i Nordpool Spot przygotowują obecnie szczegółowe zasady rynkowe i techniczne niezbędne dla uruchomienia połączenia i mechanizmu łączenia rynków w czwartym kwartale 2015 r.

Równolegle do powyższych uzgodnień, operatorzy PSE SA i Litgrid AB, podpisali wstępne porozumienie regulujące kwestie współpracy międzyoperatorskiej związane z techniczną obsługą połaczenia LitPol Link.

----

Market Coupling to inaczej mechanizm łączenia rynków, w ramach którego podczas prowadzenia rynku dnia następnego i ustalania cen energii elektrycznej w poszczególnych obszarach rynkowych w Europie, jednocześnie alokuje się dostępne zdolności przesyłowe pomiędzy tymi obszarami poprzez aukcję typu implicit, zwiększając ogólny efekt ekonomiczny (ang. social welfare). Mechanizm Market Coupling dla rynku dnia następnego pozwala uniknąć rozdzielnego traktowania transgranicznych zdolności przesyłowych i transgranicznego obrotu energią elektryczną, zmniejszając tym samym ryzyko związane z rozdzieleniem wspomnianych procesów biznesowych. W ten sposób unika się sytuacji nieefektywnego wykorzystywania zdolności przesyłowych, np. kiedy dostępne zdolności przesyłowe nie są wykorzystywane pomimo istnienia różnicy cen między obszarami rynkowymi.

Multi-Regional Coupling (MRC) to ogólnoeuropejski mechanizm łączenia rynków dnia następnego energii elektrycznej. Łączenie rynków hurtowych w Europie, realizowane poprzez współpracę operatorów systemów przesyłowych i giełd energii, opiera się na mechanizmie market coupling, który zwiększa efektywność alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych między zaangażowanymi krajami. Obecnie MRC obejmuje połączenia pomiędzy następującymi krajami: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska (przez połączenie SwePol Link), Portugalia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.