Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Metoda podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych

3 lipca 2019, 10:47

Metoda podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych
Informacja OSP dotycząca zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych.

Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: FCA), operator systemu przesyłowego (dalej: OSP), w terminie do 14 czerwca 2018 r., zobowiązany był do opracowania i przedłożenia krajowemu organowi regulacyjnemu do zatwierdzenia propozycji zasad dotyczących metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych.

W dniu 11 czerwca 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: PSE S.A.) jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 57 ust. 1 FCA, przedłożyły do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) Wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentu „All TSOs’ Proposal for a Congestion Income Distribution (CID) methodology in accordance with Article 57 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation” (dalej: Wniosek).Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r. o tłumaczenie przysięgłe na język polski powyższego dokumentu zatytułowane: „Propozycja wszystkich OSP dotycząca metody podziału dochodu z ograniczeń (CID) zgodnie z art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” (dalej: Metoda).

Metoda opisuje sposób wyznaczania i podziału przez europejskich OSP przychodów uzyskanych z alokacji długoterminowych praw przesyłowych.    

Na podstawie art. 4 ust. 11 FCA, wszystkie organy regulacyjne zgłosiły wspólne żądanie wprowadzenia zmian w treści przedstawionego do zatwierdzenia Wniosku.

Po uzgodnieniu stosownych zmian we Wniosku i opracowaniu przez wszystkich OSP jednolitej wersji tekstu Metody, PSE S.A. przedłożyły uzupełniony Wniosek do Prezesa URE w celu zatwierdzenia w dniu 15 marca 2019 r. (uzupełniony w dniu 15 maja 2019 r. o tłumaczenie przysięgłe na język polski).

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 FCA, decyzją z dnia 14 czerwca 2019 r. znak DRR.WRE.7128.12.2018.ŁW, Prezes URE zatwierdził Metodę.

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 4 ust. 13 FCA, PSE niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE oraz zatwierdzoną Metodę, która stanowi załącznik do decyzji.