Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Nowy prezes na czele LitPol Link

29 stycznia 2013, 00:00

Nowy prezes na czele LitPol Link
Od 1 lutego 2013 stanowisko Prezesa Zarządu polsko-litewskiej spółki LitPol Link obejmie Arturas Vilimas. Wyboru nowego Prezesa dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu 23.01.20013 r.

Spółka LitPol Link została utworzona w 2008 roku w celu koordynacji prac przygotowawczych do realizacji projektu budowy połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą.

Dotychczasowy Prezes LitPol Link – Jaroslav Neverovič, w grudniu 2012 roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji, po objęciu stanowiska Ministra Energetyki w litewskim rządzie.

Artūras Vilimas w latach 2009-2010 pracował jako dyrektor projektów strategicznych w spółce Lietuvos Energija oraz pełnił funkcję Członka Zarządu spółek z sektora energetycznego na Litwie. Pracując w Lietuvos Energija Artūras Vilimas był odpowiedzialny m.in. za realizację projektów strategicznych LitPol Link, Nordbalt oraz studium wykonalności dla połączenia systemu energetycznego Litwy z siecią ogólnoeuropejską.

Zdobyte przeze mnie doświadczenie przy zarządzaniu projektami energetycznymi oraz kompetencje są solidną podstawą do podjęcia ambitnych wyzwań i realizacji głównego celu stojącego przed LitPol Link, jakim jest zapewnienie i koordynacja współpracy pomiędzy krajami, której efektem będzie terminowe wybudowanie połączenia” - powiedział Artūras Vilimas.

Członkowie zarządów operatorów: litewskiego – Litgrid i polskiego – PSE, wchodzący w skład Rady Nadzorczej spółki LitPol Link zapewnili, że połączenie elektroenergetyczne pomiędzy Polską i Litwą zostanie wybudowane do końca 2015 roku. Według Dyrektora Generalnego Litgrid AB Virgilijusa Poderysa „połączenie systemów elektroenergetycznych przyniesie korzyści zarówno Litwie, jak i Polsce, bowiem umożliwi handel energią pomiędzy krajami, jak również pozwoli tworzyć wspólny europejski rynek energii elektrycznej”. „Projekt elektroenergetycznego połączenia Polska – Litwa ma najwyższy europejski priorytet. Jego realizacja pozwoli na wyeliminowanie tzw. wysp energetycznych na terytorium Unii Europejskiej i przyczyni się do zakończenia procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii (IEM)" - powiedział Henryk Majchrzak, prezes PSE SA.

W ramach realizacji części projektu na Litwie zakończono etap planowania przestrzennego, opracowano raport z oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ustanowiono służebność przesyłu na trasie linii przesyłowej oraz przygotowano działki pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej oraz pod budowę stacji przekształtnikowej prądu stałego w Alytusie. Przygotowane są projekty techniczne rozdzielni 330 kV na stacji w  Alytusie oraz napowietrznej linii przesyłowej wysokiego napięcia od stacji w Alytusie do granicy z Polską. Do maja 2013 przewiduje się uzyskanie wszystkich zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy tych elementów.

Na potrzeby polsko-litewskiego połączenia PSE SA realizuje ogromny proces obejmujący 12 zadań inwestycyjnych. Wszystkie są realizowane zgodnie z harmonogramem. W styczniu 2013 polski operator sieci przesyłowej ogłosił przetarg na wykonawcę budowy napowietrznej linii przesyłowej najwyższych napięć od stacji elektroenergetycznej w Ełku do granicy państwa. Przewiduje się, że wykonawca zostanie wybrany w kwietniu 2013. Aktualnie po stronie polskiej prowadzone są prace z zakresu planowania przestrzennego, trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustanawiana jest służebność przesyłu oraz pozyskiwanie praw do nieruchomości na cele budowlane a także przygotowywany jest projekt techniczny linii.

Wartość I etapu Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego z Litwą po stronie polskiej to około 1,7mld zł.