Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

12 sierpnia 2015, 00:00

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

AKTUALIZACJA

Wszystki aktualne informacje dotyczące stopni zasilania można znaleźć pod adresem.

Poniższa informacja jest aktualnością opublikowaną w 2015 roku.

 

1. Co oznaczają stopnie zasilana?

Wielkości określające poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy, ujęte w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

 • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej (czyli do poziomu mocy określonej w umowie z właściwym operatorem systemu), nie może tej mocy przekraczać - co w praktyce oznacza brak ograniczeń.
 • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczeniu obiektów technologicznych
 • Stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżenie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę

Dla odbiorców, których wielkość mocy umownej została ustalona powyżej 300 kW, których ograniczenia dotyczą, wielkości mocy dla poszczególnych stopni zasilania powinny być określone w umowach o świadczenie usług przesyłania, albo dystrybucji lub w umowach kompleksowych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na czas oznaczony na terytorium Polski lub jego części między innymi w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Do czasu wejście w życie powołanego rozporządzenia lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (PSE S.A.).
 

2. Czy sam muszę ograniczyć produkcję/ zamknąć zakład, czy też mam czekać na powiadomienie?

Czy przy 20 stopniu zasilania mamy sami redukować moc i zawiesić produkcję (ponosząc duże straty) czy mamy czekać na kontakt OSD i polecenie obniżenia zapotrzebowania na moc?

Pobór energii powinien być ograniczony przez dany podmiot indywidualnie, w zależności od ogłoszonego przez OSP na dany przedział godzinowy stopnia zasilania.

W umowie o świadczenie usług przesyłania, albo dystrybucji lub w umowie kompleksowej powinna być również określona wielkość maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przyporządkowana odbiorcy w poszczególnych stopniach zasilania oraz zasady przekazywania informacji w tym zakresie.
 

3. Czym jest spowodowana zaistniała sytuacja?

Utrzymująca się fala upałów i sytuacja hydrologiczna w kraju sprawiła, że wystąpiło obniżenie – poniżej poziomu wymaganego minimum - dostępnych rezerw zdolności wytwórczych, a tym samym nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Część krajowych elektrowni zmuszona jest do ograniczenia zdolności wytwórczych z uwagi na utrzymujące się, ekstremalne trudności w chłodzeniu (dot. elektrowni z otwartym obiegiem chłodzenia), ubytki na pracujących blokach, awaryjne odstawienia i przekwalifikowania na postoje awaryjne.

Jednocześnie wymienione wyżej ograniczenia zdolności wytwórczych w elektrowniach systemowych nie zostały skompensowane mocami wytwórczymi innych źródeł o nieprzewidywalnym charakterze produkcji np. farm wiatrowych ze względu na niekorzystne warunki wiatrowe. Z ok. 4 tys. MW mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych, produkcja energii elektrycznej w tych źródłach była na poziomie poniżej 10% tej wielkości, a w wybranych godzinach była na poziomie niewiele przekraczającym 100 MW.

Służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sposób powodujący jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 

4. Co stanie się jeśli nie wyłączę produkcji/ nie ograniczę zużycia energii? Czy za nie dostosowanie się do tych ograniczeń grożą mi jakieś kary? Kto nakłada kary?

Kwestię powyższą reguluje ustawa Prawo Energetyczne, która stanowi, że w okresie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, użytkownicy systemu, w tym odbiorcy energii elektrycznej są obowiązani do stosowania się do poleceń operatora systemu elektroenergetycznego (w tym w zakresie ograniczenia produkcji do poziomu wynikającego z wprowadzanych stopni zasilania i wielkości mocy określonych w umowie o świadczenie usług przesyłania, albo dystrybucji lub w umowie kompleksowej).

Kompetencje do nakładania kar pieniężnych ustawa Prawo Energetyczne przyznała, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, który ma prawo nałożyć karę pieniężną na podmioty, które:

 • nie stosują się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii (art. 56 ust.1 pkt 3a ustawy Prawo Energetyczne);
 • nie stosują się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci właściwego operatora systemu, a także poleceń właściwego operatora (art. 56 ust. 1 pkt. 19 ustawy Prawo energetyczne).

Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Ponadto, Prezes URE (niezależnie od kary nałożonej na przedsiębiorstwo) może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, w wysokości nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
 

5. Gdzie mogę znaleźć informację, o ile powinienem zmniejszyć zużycie poboru energii?

Czy mamy stosować się do ograniczeń jeśli zużywamy 350 kW mocy.

Czy ograniczenie mocy dotyczy biurowców, z których każdy ma moc powyżej 0,3 MW.

Wprowadzone ograniczenia dotyczą tych podmiotów, którzy w umowach o świadczenie usług dystrybucji, usług przesyłania lub w umowach kompleksowych maja zakontraktowana moc umowną powyżej 300 kW, którzy nie są wyłączeni z obowiązku stosowania ograniczeń na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007r. Nr 133 poz. 924) W tych umowach powinien być również zapis dotyczący poziomu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w przypadku konkretnych stopni zasilania wprowadzonych przez OSP oraz określony sposób przekazywania informacji.
 

6. Co mam mówić moim zagranicznym udziałowcom? Czy będą komunikaty w jęz. angielskim?

Operator Sytemu Przesyłowego Elektroenergetycznego w Polsce nie przewiduje komunikatów w jęz. Angielskim. Język polski jest językiem urzędowym w RP.
 

7. Na jakiej podstawie prawnej wprowadzamy ograniczenia w poborze energii elektrycznej?

Podstawą prawną wprowadzania przez OSP ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej jest art. 11 c ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm., dalej „Ustawa”). Powołany przepis stanowi, że w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej OSP, po wyczerpaniu wszelkich możliwych działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium RP lub jego części do czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego takie ograniczenia lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin. Zgodnie z art. 11 c ust. 2 pkt. 3 Ustawy OSP w dniu 10 sierpnia 2015r. powiadomił Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz zgłosił konieczność wprowadzenia ograniczeń przez Radę Ministrów na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy.

Wydanie przez Radę Ministrów, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy, rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oznacza, że podstawę prawną wprowadzanych ograniczeń będzie to rozporządzenie poczynając od daty jego wejścia w życie.
 

8. Czy muszę dostosować się do ograniczeń w poborze energii?

Czy obowiązuje nas 20 stopień zasilania skoro jesteśmy firmą spożywczą.

Przepisy Rozporządzenia zawierają zakazy/wyłączenia przedmiotowe stosowania ograniczeń. W tym zakresie ograniczenia nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ogólny zakaz o charakterze mieszanym (podmiotowo-przedmiotowym) odnosi się do zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:

 • bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych,
 • opieki zdrowotnej,
 • telekomunikacji,
 • edukacji,
 • wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
 • wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców,
 • ochrony środowiska.

Zakazy podmiotowe stosowania ograniczeń dotyczą odbiorców energii elektrycznej, dla których wielkość mocy umownej określonej w umowach ustalona została poniżej 300 kW, oraz innych następujących podmiotów:

 • szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
 • obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
 • porty lotnicze;
 • obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
 • obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych;
 • obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko.

Zatem wyłączenie ze stosowania ograniczeń może mieć miejsce jedynie w przypadkach określonych powyżej. Jeżeli zachodzą przesłanki do zastosowania wyłączenia, to powinno to być uwzględnione w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej opracowywanym przez właściwego operatora, do sieci którego Państwa przedsiębiorstwo jest przyłączone oraz odpowiednio uwzględnione w obowiązującej umowie o świadczenie usług dystrybucji albo umowie kompleksowej.
 

9. Jak długo potrwa 20 stopień zasilania. Mam wstrzymaną produkcję w 8 zakładach. Na jak długo mam odesłać ludzi do domów?

PSE S.A. na bieżąco monitorują pracę krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zależnie od sytuacji w systemie określają wymagane stopnie zasilania. Ze względu na zmieniające się warunki w KSE, określenie stopni zasilania z odpowiednio dużym wyprzedzeniem nie jest możliwe. OSP dokłada starań by ograniczenia w realizacji dostaw energii do odbiorców były możliwie jak najmniejsze. Działania OSP mają na celu przede wszystkim zapewnienie, by nie nastąpiła poważna awarią systemowa i zupełny brak dostaw energii w części lub całości kraju, co spowodowałoby katastrofalne straty dla całej gospodarki.

Komunikaty radiowe określające stopnie zasilania dla poszczególnych stref doby oraz obszar obowiązywania ograniczeń są nadawane codziennie na antenie Programu 1 Polskiego Radia o godz. 7.55 oraz godzinie 19.55. oraz sukcesywnie na stronie www OSP (www.pse.pl). W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach radiowych, odbiorcy są powiadamiani indywidualnie przez operatora, z którym łączy ich umowa o świadczenie usług dystrybucji albo usług przesyłania albo umowa kompleksowa, w formie pisemnej lub w sposób określony w tej umowie, albo za pomocą innego środka komunikowania się w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Stosowne komunikaty aktualizujące zamieszczane są również na stronie www OSP.