Powrót

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2024

10 grudnia 2019, 16:18

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2024

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm., dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024, przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2019 r. zgodnie z art. 29 i n. ustawy.

Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024 zawierające wykaz jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2024. Umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

PSE S.A. informują, że aukcja zakończyła się w rundzie 5. z ceną zamknięcia 259,87 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych w wyniku aukcji dla roku dostaw 2024 wynosi 8 671,154 MW.