Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

OIRE przypomina o obowiązku zawarcia Umowy CSIRE w terminie do 3 kwietnia 2024 r.

2 stycznia 2024, 15:36

OIRE przypomina o obowiązku zawarcia Umowy CSIRE w terminie do 3 kwietnia 2024 r.
Przedstawiamy ważne informacje, które pozwolą uczestnikom runku sprawnie przejść przez proces złożenia Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE oraz zawarcia samej Umowy CSIRE.

 

Kto ma obowiązek zawarcia Umowy CSIRE?

Zgodnie z Art. 11zg ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE):

 • operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
 • sprzedawca energii elektrycznej,
 • podmiot odpowiedzialny za bilansowanie,
 • inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje rynku energii za pośrednictwem CSIRE

mają obowiązek zawarcia z Operatorem informacji rynku energii (OIRE) umowy (dalej: Umowy CSIRE).

 

Do kiedy należy zawrzeć Umowę CSIRE?

Umowy CSIRE muszą zostać zawarte w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2024 r. (art. 21 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw).

Ze względu na czas potrzebny do obsłużenia Kontrahentów, sugerujemy złożenie wniosku o zawarcie Umowy do 11 marca 2024 r., co pozwoli na terminowe podpisanie umowy.

 

Jak w uproszczeniu wygląda proces zawarcia Umowy CSIRE?

Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale 7 IRiESP-OIRE, zawarcie Umowy CSIRE następuje według poniższego schematu:

 • wystąpienie Kontrahenta do OIRE z Wnioskiem o zawarcie Umowy CSIRE,
 • weryfikacja przez OIRE otrzymanego Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE i ewentualny kontakt z Kontrahentem w razie konieczności poprawy lub uzupełnienia Wniosku,
 • zawarcie przez OIRE oraz Kontrahenta Umowy CSIRE (pod warunkiem pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku).

Przypominamy, że Umowa CSIRE jest zawierana:

 • wyłącznie w formie elektronicznej (reguluje to ustawa),
 • na wzorcu, który stanowi Załącznik nr 2 do IRiESP-OIRE (co oznacza, że jej treść nie podlega negocjacjom).

 

Jak zawrzeć Umowę CSIRE i jakie są wymagania dotyczące prawidłowego wypełnienia Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE?

 • Wniosek o zawarcie Umowy CSIRE wypełniamy w formie elektronicznej (edytowalny pdf znajdą Państwo pod niniejszym komunikatem),
 • Wniosek powinien być podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby uprawnione do reprezentowania Kontrahenta (KRS, pełnomocnictwo),
 • podpisany podpisem kwalifikowanym Wniosek wraz z załącznikami wysyłamy w wersji elektronicznej na adres: oire@pse.pl*,
 • Wniosek oraz każdy z dokumentów i oświadczeń załączonych do niego muszą być podpisane oddzielnie,
 • w przypadku nieposiadania podpisu kwalifikowanego dokumenty dołączone do wniosku, powinny być dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu Kontrahenta lub przez notariusza,
 • poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem w odniesieniu do dokumentów utrwalonych w postaci elektronicznej, może być dokonane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zaś w przypadku dokumentów utrwalonych w postaci papierowej poprzez złożenie na dokumencie podpisu własnoręcznego,
 • po złożeniu do OIRE Wniosku o zawarcie Umowy CSIRE, Kontrahent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić PSE S.A. o jakichkolwiek zmianach zaistniałych w podanych we wniosku danych oraz dokumentach dołączonych do Wniosku, które nastąpiły w okresie od złożenia Wniosku do dnia zawarcia Umowy CSIRE oraz do ponownego przedłożenia aktualnych danych i dokumentów.

*W przypadku nieposiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dopuszcza się podpisanie Wniosku własnoręcznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Kontrahenta i przesłania go w oryginale wraz z załącznikami na adres:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Biuro Pomiarów Energii
Operator Informacji Rynku Energii
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin – Jeziorna

Szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące procesu zawarcia Umowy CSIRE, zostały opisane w IRiESP-OIRE (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci - Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii).

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o zawarcie Umowy CSIRE

Wzór pełnomocnictwa do zawarcia Umowy CSIRE

Wzór Umowy CSIRE (Załącznik 2 do IRiESP-OIRE)

 

Kontakt:

oire@pse.pl