Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe”

23 marca 2018, 14:40

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe”
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna pt. „Szklane izolatory kołpakowe” została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „ Szklane izolatory kołpakowe do sieci 400 kV”, będącej Załącznikiem 7b do specyfikacji „Linia napowietrzna 400 kV”.

W stosunku do dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe do sieci 400 kV” wprowadzono następujące zasadnicze zmiany:

 • Dostosowano tytuł specyfikacji do jej przedmiotu i zakresu oraz usunięto z treści wszystkie odniesienia do linii 400 kV.
 • Punkt specyfikacji określający wymagane parametry i właściwości izolatorów uzupełniono o
  3 dalsze typy izolatorów szklanych, które znajdują zastosowanie w odcinkach nadleśnych linii lub
  w liniach usytuowanych w wyższych strefach obciążenia oblodzeniem.
 • Zastrzeżono, że izolatory o zwiększonej drodze upływu (litera P w oznaczeniu) mogą być stosowane tylko w III strefie zabrudzeniowej.
 • Wprowadzono wymaganie odnośnie minimalnej zawartości tlenku aluminium w spoiwie.
 • Doprecyzowano sposób oznaczenia izolatorów – tak, aby można było jednoznacznie ocenić, z jakich  partii zgłoszonych do badań kontrolno-odbiorczych pochodzą poszczególne izolatory.
 • Zmieniono wymagania dotyczące sposobu wykonywania próby mechanicznej wytrzymałości resztkowej w ramach badań kontrolno-odbiorczych.
 • Wprowadzono nowe wymaganie wykonywania próby wstrząsu cieplnego (1 cykl zimno/gorąco i 1 cykl gorąco/zimno) części szklanej izolatora przed okuciem.
 • Wprowadzono dodatkowy punkt o zapewnieniu jakości, w którym:
 • doprecyzowano wymagania odnośnie laboratoriów, w których powinny być wykonane badania typu,
 • wprowadzono nowe wymaganie dostarczania przez producenta planu zapewnienia jakości,
 • zastrzeżono prawo zamawiającego do wykonania audytu produkcji wraz z opisem sposobu korzystania tego prawa.
 • Zweryfikowano cały tekst specyfikacji pod kątem większej czytelności zapisów oraz usunięto
  z tekstu specyfikacji wymagania zacytowane bez zmian z norm powołanych.
 • Zweryfikowano tabelę wypełnianą przez producenta, w g której podaje on dane gwarantowane i właściwości izolatorów.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.