Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Oświadczenie PSE S.A.

5 listopada 2015, 00:00

Oświadczenie PSE S.A.
W odniesieniu do publikacji związanych z nagraniem rozmowy Pana Ministra Radosława Sikorskiego z Panem Janem Kulczykiem, dotyczącej połączenia elektroenergetycznego z Ukrainą, PSE S.A. informują, że:

Strona ukraińska od wielu lat zabiegała o uruchomienie prac nad „Studium Wykonalności przyłączenia Ukrainy i Mołdawii do obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej” (Studium UA/MD). W marcu 2006 roku operatorzy systemów elektroenergetycznych Ukrainy i Mołdawii złożyli oficjalny wniosek o synchroniczne przyłączenie ich systemów przesyłowych do systemu Europy kontynentalnej. Ze względu na brak źródeł finansowania, prace uruchamiające Studium UA/MD zostały wstrzymane do maja 2012 roku, kiedy to  Ministerstwo Gospodarki Mołdawii uzyskało potwierdzenie z Komisji Europejskiej o możliwości dofinansowania Studium UA/MD ze środków unijnych. W listopadzie 2014 roku zawarto umowę konsorcjum na realizację Studium UA/MD. Członkami konsorcjum są operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z  Rumuni, Serbii, Bułgarii, Węgier i Polski. Wykonanie Studium UA/MD jest jednym z pierwszych kroków w  obowiązującej procedurze synchronicznego rozszerzania obszaru Europy kontynentalnej, przyjętej w  stowarzyszeniu europejskich OSP – ENTSO-E. Raport ze Studium wstępnie oceni możliwości synchronizacji systemów Ukrainy i Mołdawii z systemem Europy kontynentalnej, a w przypadku potwierdzenia technicznych możliwości realizacji tego połączenia, będzie podstawą do kontynuacji procesu. Prace nad Studium UA/MD mają zostać sfinalizowane do końca 2015 roku. Należy przy tym podkreślić, że  dotychczasowe doświadczenia z rozszerzania obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej (obejmujące m.in. przyłączenia krajów bloku CENTREL, Rumunii i Bułgarii oraz Turcji) wskazują, że są to  procesy wieloletnie.

Niezależnie od powyższych działań, od wielu lat prowadzone są prace studialne i analizy identyfikujące możliwość ponownego uruchomienia połączenia 750 kV Rzeszów – Chmielnicka, które od 1993 roku jest trwale wyłączone z ruchu. W ramach tych prac, analizowane były różne warianty odbudowy połączenia i  poziomu wymiany mocy z Ukrainą, które zakładały asynchroniczny charakter pracy połączenia – tj. poprzez wstawki prądu stałego.

We wrześniu 2014 roku PSE S.A. zostały poinformowane przez NPC Ukrenergo (OSP na Ukrainie) o decyzji podjętej na poziomie Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy, w sprawie rozszerzenia obszaru Wyspy Bursztyńskiej i gotowości do ponownego uruchomienia połączenia 750 kV Rzeszów – Chmielnicka, w ramach tego rozszerzenia. PSE S.A. nie podjęły w tym zakresie żadnych zobowiązań, gdyż muszą być one poprzedzone decyzjami na szczeblach rządowych Polski i Ukrainy oraz pozostałych państw, których systemy elektroenergetyczne posiadają połączenia z obszarem Wyspy Bursztyńskiej. Konieczne byłoby także uzyskanie przez PSE S.A. zgód korporacyjnych.

Powyższe informacje były wielokrotnie podawane do publicznej wiadomości – zarówno w  odpowiedziach udzielanych mediom, jak i podczas branżowych konferencji.

W odniesieniu do poruszonego w publikacjach wątku domniemanej korupcji informujemy, że PSE S.A. w czerwcu 2012 roku wdrożyły System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i nadużyciom i poddały go certyfikacjina zgodność z normą BS 10500. System jest corocznie poddawany certyfikacji przez międzynarodowego audytora. Zarządowi Spółki oraz Koordynatorowi ds. zapobiegania korupcji nie są znane jakiekolwiek informacje, dotyczące rzekomej korupcji, o których wspomniano w  przedmiotowych publikacjach.