Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

23 stycznia 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię
Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizowaną Strategię Spółki. W dokumencie, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 20 grudnia 2013, określone zostały najważniejsze zadania stojące przed Spółką do 2020 roku.

Kierunki działań strategicznych wynikają z roli i miejsca PSE zdefiniowanego w regulacjach prawnych i dokumentach korporacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Spółki.

Cele strategiczne PSE

 1. Poprawa efektywności działania Spółki
 2. Rozwój kapitału ludzkiego
 3. Doskonalenie relacji z Interesariuszami
 4. Rozwijanie mechanizmów rynkowych
 5. Zapewnianie bezpieczeństwa pracy KSE
 6. Rozwój KSE

Aktualizacja przyjętej w 2011 roku strategii PSE była konieczna ze względu na kilka czynników, m.in.: zmiany w uwarunkowanych zewnętrznych funkcjonowania OSP, konieczność implementacji zapisów ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, a także pomyślną realizację części projektów strategicznych, a co za tym idzie potrzebę wskazania nowych zadań do realizacji.

W ramach dotychczas realizowanej Strategii, w latach 2011 - 2013 przeprowadzono szereg zadań projektowych, m.in.:

 • Opracowano taryfę wieloletnią pozwalającą na zapewnienie finansowania inwestycji związanych z budową nowych i modernizacją istniejących linii i stacji elektroenergetycznych,
 • Zrealizowano zadania inwestycyjne związane z EURO 2012 zapewniające bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej podczas piłkarskich Mistrzostw Europy,
 • Wdrożono nowy model przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych poprawiający efektywność prowadzonych zadań inwestycyjnych,
 • Zorganizowano i stworzono ośrodek szkoleniowy dla służb dyspozytorskich i ruchowych – Symulator KSE,
 • Wdrożono i przeprowadzono proces certyfikacji dla:
  • Systemu zarządzania ciągłością działania (Certyfikat ISO/IEC 22301:2012)
  • Systemu zarzadzania środowiskowego (Certyfikat ISO/IEC 14001:2005)
  • Polityki ochrony informacji (Certyfikat ISO/IEC 27001:2007)
  • Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (Certyfikat BS 10500:2011)
 • Wprowadzono wymianę danych czasu rzeczywistego pomiędzy systemami dyspozytorskimi OSP i OSD
 • Zbudowano metodykę wieloletniego planu rozwoju sieci przesyłowej

Główne wyzwania dla PSE wynikające ze zmiany uwarunkowań zewnętrznych są następujące:

 • konieczność wypracowania i wdrożenia dodatkowych rozwiązań w zakresie bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w okresach występowania szczytowego zapotrzebowania na moc. Jest to konsekwencją zmiany planów przedsiębiorstw energetycznych polegających na przesuwaniu terminów oddania do eksploatacji nowych jednostek wytwórczych, a nawet zawieszania i rezygnacji z inwestycji w nowe moce przy jednoczesnym przyśpieszeniu terminów wycofań z eksploatacji starych jednostek wytwórczych,
 • konieczność wypracowania i wdrożenia zasad funkcjonowania europejskiego rynku energii elektrycznej zgodnie z tzw. Modelem Docelowym Rynku Energii Elektrycznej, wynikająca z  obecnego stanu zaawansowania procesu integracji europejskiego rynku energii elektrycznej; wdrożone zasady muszą zapewnić właściwą integrację rynku krajowego z  rynkiem europejskim wszystkim segmentom rynku,
 • konieczność wypracowania środków zaradczych eliminujących zagrożenia wynikające ze wzrostu przepływów nieplanowych z niemieckiego systemu elektroenergetycznego przez polski system; wprowadzone rozwiązania mają zwiększyć zdolności importowe Polski i  ograniczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy KSE,
 • konieczność doskonalenia systemów planowania oraz mechanizmów zarządzania pracą KSE w celu ograniczenia ryzyka wynikającego z rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim wiatrowej; niestabilność produkcji energii elektrycznej z tych źródeł powoduje zwiększenie ryzyka niezbilansowania mocy oraz przeciążania się krytycznych elementów KSE,
 • konieczność implementacji zapisów ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, która weszła w życie 14 września 2013 roku. Zapisy znowelizowanej ustawy wprowadzają w  szczególności uregulowania mające wpływ na działalność PSE, np:
 • konieczność uzyskania certyfikatu o spełnianiu kryteriów niezależności jako warunek wyznaczenia przedsiębiorstwa na Operatora Systemu Przesyłowego (OSP),
 • obowiązek wprowadzenia do umów o przyłączenie harmonogramów przyłączenia do sieci wraz z możliwością rozwiązywania zawartych umów, które nie zostaną w określonym czasie uzupełnione o ww. harmonogramy,
 • zasadę konsultowania z użytkownikami systemu planów rozwoju opracowywanych przez OSP.

Przyjęty obecnie Portfel projektów PSE obejmuje 70 projektów, z których najwięcej ukierunkowanych jest na poprawę efektywności działania Spółki, zapewnienie bezpieczeństwa pracy i rozwój KSE

Aktualizacja Strategii PSE do 2020 roku to ważny krok dla naszej firmy. Cele strategiczne są bowiem drogowskazem działań Spółki, natomiast skuteczna realizacja przyjętych zadań zdefiniowanych jako projekty strategiczne - najważniejszym wyzwaniem zarówno dla Zarządu, jak i  wszystkich pracowników – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności PSE są prowadzone inwestycje. Ich celem jest zarówno rozwój KSE, jak i bezpieczeństwo jego pracy. Dlatego też z roku na rok rosną nakłady na  realizację inwestycji.

W 2013 r. na realizację zadań i zamierzeń inwestycyjnych poniesione zostały łączne nakłady inwestycyjne w wysokości około 700 mln zł. Plan Inwestycji Rzeczowych został wykonany w  ponad 100%.

Najwyższe nakłady poniesiono na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

 • Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew,
 • Budowa linii 400 kV Narew – Łomża – Ostrołęka,
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV,
 • Modernizacja stacji 220/110 kV Abramowice,
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP,
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Stalowa Wola o rozdzielnię 220 kV,
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża,
 • Zakup linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn–Recław (zadanie wyodrębnione z  PI’2013),
 • Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Mory/Piaseczno,
 • Modernizacja stacji 220/110 kV Kopanina,
 • Budowa linii 400 kV Wrocław – Świebodzice,
 • Zakup gruntu poza procesem regulacji stanu prawnego,
 • Budowa 2-torowej linii 400 kV Dobrzeń nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław,
 • Modernizacja linii 400 kV Miłosna – Rogowiec z wcięciem do stacji 400/220/110 kV Ołtarzew,
 • Modernizacja linii 400 kV Wielopole – Joachimów, Wielopole – Rokitnica,
 • Budowa stacji 400/110 kV Kromolice wraz powiązaniami liniowymi 400 kV z kierunków: Pątnów, Plewiska, Ostrów.

Zakończona została realizacja niżej podanych zadań inwestycyjnych w zakresie prac budowlano montażowych:

 • zainstalowanie drugiego transformatora TR-1 400/110 kV w stacji 400/110 kV Płock,
 • modernizacja linii 220 kV Kozienice - Mory/Piaseczno,
 • modernizacja linii 400 kV Miłosna-Rogowiec z wcięciem do stacji 400/220/110 kV Ołtarzew,
 • modernizacja linii 400 kV Płock-Miłosna z wcięciem do stacji 400/220/110 kV Ołtarzew,
 • modernizacja linii 400 kV Wielopole-Joachimów, Wielopole-Rokitnica,
 • modernizacja linii 400 kV Wielopole-Joachimów, Tucznawa-Rogowiec.

Plan inwestycji rzeczowych na 2014 rok zakłada realizację nakładów na poziomie 740 mln złotych.

W  Planie tym ujęte zostały m.in. zadania inwestycyjne związane z  realizacją programu pn.  „Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska - Litwa (Projekt)” z okresem realizacji do 2015 r. tj.:

 • Budowa linii 400 kV Narew-Łomża-Ostrołęka,
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV wraz z  modernizacją rozdzielni 220 kV i budową nowej rozdzielni 110 kV - I etap,
 • Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji 400/110 kV Narew,
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis-Łomża,
 • Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis - I i II etap,
 • Budowa stacji 400 kV Łomża,
 • Budowa linii 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów,
 • Budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów,
 • Budowa linii 400 kV Ełk Bis-Granica RP (kierunek Alytus),
 • Budowa stacji 400 kV Stanisławów.

W wyniku prowadzonej w 2014 r. działalności inwestycyjnej przewiduje się m.in.:

 • zakończenie rozbudowy/modernizacji 3 stacji elektroenergetycznych,
 • zakończenie budowy 1 linii elektroenergetycznej 400 kV,
 • zakończenie modernizacji 3 linii elektroenergetycznych 220 kV,
 • zakończenie regulowania spraw formalno-prawnych dla 2 linii elektroenergetycznych 400 kV,
 • dostawę transformatorów przeznaczonych do zainstalowania na  stacjach,
 • zakończenie modernizacji systemów dyspozytorskich,
 • integrację systemów informatycznych obszaru eksploatacji z systemem Asset Management,
 • dostawę i wdrożenie w PSE S.A. oraz 5-ciu Spółkach Obszarowych systemu Asset Management.

W 2014 roku planuje się także realizowanie m.in.:

 • budowy: 2 stacji 400 kV, 2 stacji 400/110 kV, 6 linii 400 kV, 1 linii 220 kV,
 • rozbudowy i modernizacji: 4 stacji 400/110 kV, 12 stacji 220/110 kV, 1 stacji 220 kV, 1 linii 400 kV,
 • programów w zakresie m.in.:
  • rozwoju systemów teleinformatycznych w obszarze zarządzania rynkiem energii,
  • modernizacji urządzeń sieci teletransmisyjnej,
  • budowy systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego na stacjach elektroenergetycznych,
  • modernizacji populacji transformatorów - etap III,
  • modernizacji populacji transformatorów - etap V.

Do tego bardzo ambitnego procesu inwestycyjnego Spółka przygotowywała się do kilku lat. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowy, efektywny model inwestycji, a dzięki taryfie wieloletniej mamy, w znacznej części, zapewnione finansowanie - podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes PSE - Skala uruchamianych inwestycji jest największa w historii Spółki. Dzięki temu w ciągu najbliższych kilku lat istotnie zwiększy się bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i wzrosną możliwości rozwojowe KSE - dodaje Prezes PSE