Powrót

Prezes Zarządu PSE SA – Henryk Majchrzak członkiem Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa drugiej kadencji

9 grudnia 2014, 09:23

Prezes Zarządu PSE SA – Henryk Majchrzak członkiem Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa drugiej kadencji
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała na członków Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju następujące osoby:
 1. Jakuba Bednarka – przedstawiciela ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 2. Dr. Tomasza Jordana Kruka – przedstawiciela ministra właściwego do spraw nauki;
 3. Płk. Roberta Kurowskiego – przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej;
 4. Dr. inż. Henryka Majchrzaka – przedstawiciela środowisk gospodarczych reprezentujących sektor energetyczny, wskazanego przez Ministra Obrony Narodowej;
 5. Andrzeja Synowieckiego – przedstawiciela środowisk gospodarczych reprezentujących sektor technologii informatycznych i komunikacyjnych, wskazanego przez Ministra Obrony Narodowej.
 6. Michała Świtalskiego – przedstawiciela środowisk gospodarczych reprezentujących przemysł obronny, wskazanego przez Ministra Obrony Narodowej;
 7. Sławomira Weremiuka – przedstawiciela Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

Druga, czteroletnia kadencja Komitetu Sterującego rozpoczęła się 30 listopada 2014 roku.

Do głównych zadań Komitetu Sterującego należy, m.in.:

 • przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30  kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i  bezpieczeństwa państwa;
 • koordynowanie realizacji tych badań w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innych zadań Rządowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z  dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, a także końcowa ocena merytoryczna zgłaszanych projektów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, stworzona jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR przejęło od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce.

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań NCBR należy m.in. wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z  obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.