Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE rozpoczynają konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027

23 stycznia 2018, 16:23

PSE rozpoczynają konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027
PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: PRSP). Strategicznym celem PSE jest budowa sieci szkieletowej opartej na napięciu 400 kV, która będzie zdolna do adaptacji planowanych scenariuszy rozwoju KSE, w tym w szczególności rozwoju sektora wytwórczego. Wartość zaplanowanych w perspektywie dziesięcioletniej inwestycji szacowana jest na blisko 13 mld zł.

Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (dalej: ustawy Pe) OSP sporządza plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na okres 10 lat. Plan ten podlega aktualizacji co 3 lata. Dotychczas obowiązujący PRSP na lata 2016-2025 został uzgodniony z Prezesem URE w zakresie lat 2016-2018 w dniu 15.01.2016 r. Z uwagi na wymagany termin wynikający z  ustawy Pe oraz na istotne zmiany, jakie zaistniały w okresie minionych dwóch lat, PSE S.A. opracowały projekt PRSP na lata 2018-2027.

Uzgodniony w 2016 roku projekt PRSP 2016-2025 obejmował planowane inwestycje w sieci przesyłowej, jako odpowiedź na inicjatywy podmiotów sektora energetycznego dotyczące budowy nowych źródeł wytwórczych oraz przyłączenia nowych odbiorców końcowych oraz uwzględniał prognozowane w kolejnych latach zapotrzebowanie na moc i energię w kraju. Nowy projekt PRSP 2018-2027 kontynuuje te kierunki rozwoju sieci przesyłowej, uwzględniając nowe wyzwania związane z przyszłym kształtem sektora elektroenergetycznego w  Polsce.

Średnioroczny przyrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną przyjęty w PRSP 2018-2027 jest niższy niż prognozowany w PRSP 2016-2025. Niemniej należy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach obserwowany jest trend większego wzrostu zapotrzebowania na moc dla okresów letnich niż dla okresów zimowych, co ma istotne znaczenie przy określeniu potrzeb rozbudowy krajowej sieci przesyłowej – podkreśla Włodzimierz Mucha, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu w PSE SA. Na potrzeby projektu PRSP na lata 2018-2027 wykonane zostały techniczno-ekonomiczne analizy rynkowe oraz techniczne analizy rozpływowe. Wynikiem analiz jest zestaw rekomendowanych do realizacji  inwestycji sieciowych w horyzoncie do 2027 roku – dodaje dyrektor Mucha.

Proces planowania rozwoju Krajowej Sieci Przesyłowej prowadzony jest przez PSE w sposób ciągły i  skoordynowany uwzględniając wymiar czasowy (horyzont planowania) oraz rzeczowy (zakres inwestycji). W  tym celu opracowywane są w Spółce trzy dokumenty planistyczne:

 • PRSP – którego celem nadrzędnym jest identyfikacja potrzeb rozbudowy sieci przesyłowej w horyzoncie długoterminowym (10 lat),
 • Plan Zamierzeń inwestycyjnych (PZI) – który jako plan inwestycyjny ma za zadanie integrację potrzeb inwestycyjnych spółki i skoordynowanie wszelkich zadań inwestycyjnych w perspektywie 5-letniej,
 • Portfel inwestycji sieciowych – który jest dokumentem pozwalającym na skoordynowanie etapów i harmonogramów realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury sieciowej będących w fazie realizacji.  

Realizacja pakietu zadań inwestycyjnych ujętych w PRSP zapewni:

 • rozbudowę krajowej sieci przesyłowej umożliwiającą zrównoważony wzrost gospodarczy kraju i jego poszczególnych regionów oraz pokrycie zapotrzebowania na moc i energię odbiorców, w szczególności uwzględniając silnie rosnące potrzeby centrów odbioru jakimi są duże aglomeracje miejskie,
 • wyprowadzenie mocy z obszarów o dużym nasyceniu nowobudowanych konwencjonalnych jednostek wytwórczych (m.in. w Kozienicach, Jaworznie, Opolu i Turowie) oraz źródeł energii odnawialnej, ze  szczególnym uwzględnieniem morskich farm wiatrowych,
 • zwiększenie zdolności wymiany transgranicznej poprzez rozwój połączeń międzynarodowych, ze  szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia powiązań na granicy z Niemcami oraz rozbudowy krajowej sieci przesyłowej w części północno - wschodniej w celu poprawy warunków współpracy z  Krajami Bałtyckimi,
 • utrzymanie wymaganego poziomu niezawodności pracy istniejących elementów infrastruktury sieciowej poprzez modernizację i odtworzenie stacji i linii przesyłowych.

Na sposób oraz warunki i terminy realizacji poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych ujętych w PRSP istotny wpływ miały:

 • obowiązujące regulacje prawne, w tym ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w  zakresie sieci przesyłowych z dnia 24 lipca 2015 r.,
 • kolizje z obszarami chronionymi objętymi np. Programem Natura 2000,
 • możliwości i warunki pozyskania wyłączeń elementów KSP,
 • nieuregulowany stan prawny nieruchomości zajmowanych pod inwestycję,
 • stopień nasilenia protestów społeczności lokalnych i organizacji ekologicznych,
 • uwarunkowania zewnętrzne jak np. warunki przyłączenia podmiotów zewnętrznych, zmiany w  umowach przyłączeniowych spowodowane decyzjami inwestorów,
 • prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz realizując obowiązek zawarty w ustawie Prawo energetyczne, PSE przedkładają niniejszy projekt PRSP 2018-2027 do konsultacji.*

Nieprzekraczalny termin na składanie uwag został wyznaczony do dnia 13 lutego 2018 r.;

Uwagi i wnioski (na formularzu dostępnym pod adresem) należy przekazać na adres poczty elektronicznej: konsultacje-PRSP@pse.pl lub złożyć w siedzibie PSE S.A. w Departamencie Rozwoju Systemu, przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna lub przesłać listownie na ww. adres siedziby PSE S.A. (Departament Rozwoju Systemu). W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości lub na  kopercie należy dopisać: „Konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i  przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027”.

 

 

*Zainteresowane strony, mogące wziąć udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.