Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE zapraszają przedsiębiorców do świadczenia usług DSR w 2020 roku

23 lipca 2019, 15:36

PSE zapraszają przedsiębiorców do świadczenia usług DSR w 2020 roku
Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły kolejne postępowania przetargowe na świadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego, polegających na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach, w 2020 roku.

Duzi odbiorcy energii elektrycznej, przedsiębiorcy oraz firmy agregujące odbiorców energii, mogą wziąć udział w postępowaniach publicznych w trybie przetargów nieograniczonych dotyczących czterech różnych programów DSR:

 1. Program Gwarantowany IV (pakiety 2L-6L) podzielono na 5 pakietów odpowiadających wydzielonym obszarom (zdefiniowanym jako zbiór stacji elektroenergetycznych):
   
  • Poznań               oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 50 MW,
  • PAK                   oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 50 MW,
  • Łódź                   oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 40 MW,
  • Lublin-Zamość   oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 90 MW,
  • Zielona Góra      oczekiwany wolumen mocy dyspozycyjnej - 50 MW.


  Okres świadczenia usługi od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.

 2. Program Gwarantowany V podzielono na pakiety letni (1L) (obejmujący kraj z wyłączeniem 5 obszarów zdefiniowanych w Programie Gwarantowanym IV) i zimowy (1Z) (obejmujący terytorium całego kraju), w ramach których PSE planują zakupić wolumen redukcji w przedziale:
   
  • Pakiet 1L     od 460 do 740 MW     okres świadczenia od 1 kwietnia do 30 września.
  • Pakiet 1Z     od 400 do 600 MW     okres świadczenia od 1 lutego do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r.


  Dokładna wielkość wolumenu staje się jawna przed otwarciem ofert.

 3. Program Bieżący okres świadczenia usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 4. Program Bieżący Uproszczony okres świadczenia usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Bez względu na program, usługę DSR może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (jest to proces certyfikacji technicznej ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed. Weryfikacja, dla odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej jest przeprowadzana w sposób nieangażujący uczestnika i polega na sprawdzeniu posiadania przez uczestnika odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie – operator wydaje certyfikat obiektu redukcji „nieaktywny”. Odbiorcy nie podlegający ww. ograniczeniom chcący uzyskać certyfikat techniczny powinni skontaktować się z operatorem systemu, do którego są przyłączeni i  złożyć wniosek o certyfikację ORed. Warunkiem pozyskiwania korzyści ze świadczenia usługi DSR jest aktywowanie certyfikatu (tj. przesłanie odpowiednie zgód i oświadczeń do właściwego operatora)
i decyzja o przystąpieniu do programów DSR samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.

Przyjmowanie ofert zakończy się w pierwszej połowie września. Szczegóły dotyczące poszczególnych postępowań, w tym terminy składania ofert, są dostępne na platformie zakupowej PSE S.A.: https://przetargi.pse.pl/, natomiast informacje dotyczące usług DSR znajdują się na stronie http://dsr.pse.pl.

 

PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego, realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową i rozszerzając wachlarz uczestników.

Odbiorcy mogą świadczyć usługi DSR w ramach trzech programów:

 • Program Gwarantowany

Skierowany jest do wykonawców, którzy mogą zagwarantować wykonanie redukcji w okresie kontraktacji poprzez zaoferowanie Produktów min 1MW lub 10 MW – zależnie od obszaru. Wykonawcy za zakontraktowane Produkty otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do redukcji, a  także dodatkowe wynagrodzenie za obniżenie zużycia energii elektrycznej na wezwanie OSP. Jednym z warunków przystąpienia do Programu Gwarantowanego jest oferowanie Produktu/Produktów dostarczanych za  pomocą certyfikowanych i aktywnych Obiektów Redukcji (ORed).

 • Program Bieżący

Zorientowany jest na odbiorców, którzy mogą redukować swoje zapotrzebowanie jedynie w pewnych podokresach okresu kontraktacji, zależnych od bieżących warunków ich funkcjonowania. Odbiorcom tym przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie redukcji i nie przysługuje wynagrodzenie za  pozostawanie w gotowości do wykonania redukcji. Przystąpienie do Programu Bieżącego nie nakłada na usługodawców obowiązku posiadania certyfikowanych ORed w dniu składania ofert przetargowych i zawarcia Umowy. Wskazanie certyfikowanych ORed wymagane jest w momencie, w którym usługodawca będzie oferował wykonanie usługi oraz rozliczenia redukcji.

 • Program Bieżący Uproszczony (tzw. PBU)

Adresowany głównie do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych przychodów z redukcji zapotrzebowania na moc, które podlegają ograniczeniom w  dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. W odróżnieniu do innych programów DSR w PBU odbiorcy nie ponoszą kar w przypadku nieudanej redukcji swojego zapotrzebowania na energię w  wyznaczonym przez OSP terminie. Poza uproszczeniem sposobu wyznaczania profilu bazowego w  stosunku do innych programów DSR wydłużono okres od aktywacji do realizacji redukcji. Dodatkowo PSE wprowadziły w DSR PBU parametr lokalizacyjny i zmniejszyły dolną granicę mocy redukcji do 1 MW, która umożliwia zawarcie umowy bezpośrednio z PSE.