Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Publikacja zmienionej metody z art. 40 ust. 5 SO GL –Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

12 marca 2021, 11:37

Publikacja zmienionej metody z art. 40 ust. 5 SO GL –Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE

Zgodnie z art. 40 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: SO GL), PSE S.A. jako operator sytemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: OSP) są zobowiązane do określenia w porozumieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (dalej: OSD) i znaczącymi użytkownikami sieci (dalej: SGU), możliwości stosowania i zakresu wymiany następujących kategorii danych:

  • dane strukturalne, zgodnie z art. 48 SO GL;
  • dane planistyczne dotyczące grafików i prognoz zgodnie z art. 49 SO GL;
  • dane czasu rzeczywistego zgodnie z art. 44, 47 i 50 SO GL;
  • wymiana danych pomiędzy OSP a OSD, OSP a instalacjami dystrybucyjnymi oraz OSP a osobami trzecimi uczestniczącymi w odpowiedzi odbioru zgodnie z art. 51, 52 i 53 SO GL.

W związku z powyższym PSE S.A., po przeprowadzonym procesie konsultacji i uzgodnień z zainteresowanymi OSD i SGU, ustaliły i we wrześniu 2018 roku przekazały do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) dokument „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” (dalej: Metoda”), który został zatwierdzony decyzją Prezesa URE znak: DRE.WOSE.7128.369.4.2018.2019.ZJ z dnia 15 marca 2019 r.

Ww. dokument odzwierciedlał potrzeby związane z pozyskiwaniem danych strukturalnych, planistycznych i czasu rzeczywistego odpowiadające ówczesnym zasadom planowania i prowadzenia ruchu KSE.

Dostosowanie zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego do nowych regulacji i wymagań wynikających z:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej;
  • rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania;
  • zobowiązania Polski z procesu notyfikacji przez Komisję Europejską wdrożenia rynku mocy, zawartego w pkt 16 decyzji SA.46100 z dn. 7 lutego 2018 r.;

w zakresie w jakim ich wdrożenie zostało zaplanowane w ramach pierwszego etapu wdrażania zmian na Rynku Bilansującym określonego w Polskim Planie Wdrażania, przyjętym 14 maja 2020 r. przez Komitet do Spraw Europejskich i opublikowanym przez Ministerstwo Klimatu 20 maja 2020 r. oraz wejście w życie rozwiązań Rynku Mocy, wymusiło konieczność aktualizacji Metody, w szczególności w odniesieniu do zakresu i zasad przekazywania danych planistycznych dotyczących dyspozycyjności i planów generacji mocy czynnej poszczególnych modułów wytwarzania energii.

W związku z powyższym, PSE S.A. opracowały projekt aktualizacji Metody w formie nowego dokumentu pt.: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” (dalej: zmieniona Metoda). Zmieniona Metoda została poddana konsultacjom z OSD i SGU, które zostały przeprowadzone w dniach od 4 sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r. Konsultacje te zostały zainicjowane publikacją projektu zmienionej Metody na stronie internetowej PSE S.A., wraz z zaproszeniem do zgłaszania uwag.

W dniu 18 września 2020 r., PSE S.A. przedłożyły zmienioną Metodę Prezesowi URE celem jej zatwierdzenia.

Prezes URE dwukrotnie wzywał PSE S.A. do dokonania zmian i uzupełnień, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji zmienionej Metody przedłożonej do zatwierdzenia dnia 8 stycznia 2021 r.

Prezes URE decyzją nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 z dnia  19 lutego 2021 r. zatwierdził zmienioną Metodę i ustalił datę wejścia w życie zmienionej Metody jako: „od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji oraz jej opublikowania na stronie PSE S.A.”.

W związku z powyższym PSE S.A. informują, że zatwierdzony przez Prezesa URE w dniu 19 lutego 2021 r. „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” został opublikowany na stronie internetowej PSE S.A. i wchodzi w życie w dniu 16 marca 2021 r.


Dokumenty do pobrania: