Powrót

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

17 października 2014, 09:44

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, informują o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej.

Terminem realizacji zamówienia jest okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, zostało zamieszczone na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: www.pse.pl oraz wywieszone w siedzibie PSE S.A.