Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych

21 maja 2007, 00:00

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych
PSE-Operator S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią.

I. ZAMAWIAJĄCY.
nazwa i adres zamawiającego oraz osoba upoważniona do kontaktów

Nazwa:

PSE-Operator S.A.

Adres:

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa

Osoba upoważniona do kontaktów:

Daniel Owczarek

Telefon:

(0-22) 693 11 31

Faks:

(0-22) 628 36 09

Poczta elektroniczna (e-mail):

Daniel.Owczarek@pse-operator.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią, z dnia 21 maja 2007  roku.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat przesyłowych w ilościach określonych dla każdej godziny okresu (w danym miesiącu kalendarzowym ilość energii elektrycznej w poszczególnych godzinach jest taka sama dla poszczególnych typów dni), na który będzie zawarta umowa, w Bazowym Harmonogramie Dostaw z możliwością ich zmiany przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiający nie dopuszcza podziału Zamówienia na części oraz nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w terminie od 01 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

V. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Regulamin), Formularz Oferty na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Formularz Oferty) oraz Wzór Umowy Sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej podczas przesyłania energii elektrycznej tą siecią (Wzór Umowy) są dostępne, wraz z niniejszym ogłoszeniem, na stronie internetowej PSE – Operator S.A.: www.pse.pl.

Regulamin, Formularz Oferty oraz Wzór Umowy można również otrzymać bezpłatnie u Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr 609-2.

VI. WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 000 zł (słownie złotych: trzy miliony).

Dopuszczalnymi formami składania wadium są:

  • pieniądz,
  • gwarancja bankowa,
  • gwarancja ubezpieczeniowa.

Tryb i wymagania dotyczące wniesienia wadium określa Regulamin.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

A) Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami, wymaganymi na podstawie Regulaminu, należy składać do dnia 11 czerwca 2007 roku do godziny 14.00, w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr 609-2.

B) Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 czerwca 2007 roku  o godzinie 15.00, w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt I. ogłoszenia, w pokoju nr 135.

VIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE

Kryterium wyboru oferty
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena za sprzedaż 1 MWh energii elektrycznej przeznaczonej na pokrywanie strat przesyłowych. Szczegółowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty określa Regulamin.

Warunki realizacji dostaw energii elektrycznej oraz zasady rozliczeń
Warunki realizacji dostaw energii elektrycznej, w tym Bazowy Harmonogram Dostaw, oraz zasady rozliczeń są określone we Wzorze Umowy.

Wymaganie zawarcia umowy zgodnej ze Wzorem Umowy
Zamawiający wymaga od Dostawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zawarcia umowy zgodnej ze Wzorem Umowy i postanowieniami Regulaminu, w terminie nie później niż 10 dni po otrzymaniu przez Dostawcę zawiadomienia o wyborze jego oferty.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.