Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Strategiczna linia 400 kV na wschodzie Mazowsza z pozytywną decyzją środowiskową

15 czerwca 2018, 12:46

Strategiczna linia 400 kV na wschodzie Mazowsza z pozytywną decyzją środowiskową
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. inwestycji „Budowy linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami”. Ocena urzędu potwierdza wypełnienie przez inwestora surowych wymogów środowiskowych przy projektowaniu linii. Przybliża także realizację tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza inwestycji.

Decyzja środowiskowa dla linii 400 kV oznacza, że PSE zaprojektowały inwestycję zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób pozwalający ograniczyć do minimum ingerencję w środowisko naturalne. Projekt linii, przedłożony przez inwestora w raporcie środowiskowym, podlegał szczegółowej weryfikacji przez RDOŚ. Wydanie decyzji poprzedziła szczegółowa procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  również w aspekcie społecznym. W ramach raportu środowiskowego przeprowadzono m.in. kompleksową inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić czy linia może oddziaływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt.

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz RDOŚ uznała, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko. Organ zalecił także zastosowanie środków minimalizujących zapewnienie dotrzymania standardów jakości środowiska.

Inwestor już na etapie projektowania przedsięwzięcia zaplanował rozwiązania służące ochronie środowiska. Przede wszystkim trasa linii została zaprojektowana w bezpiecznym oddaleniu od zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz ujęć wody, a także z uwzględnieniem obszarów występowania chronionych gatunków fauny i flory. Planowana linia przebiega ok. 200 m od najbliższego ujęcia wody, a wykonane badania geologiczne pozwolą bezpiecznie posadowić słupy w miejscach, gdzie mogą występować cieki wodne. W uzgodnieniu z nadleśnictwami, inwestor zaplanował także zastosowanie technologii słupów nadleśnych, które pozwolą ograniczyć wycinkę drzew i zachować dotychczasową funkcję obszarów leśnych.

-  Wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzja środowiskowa stanowi dla  nas kamień milowy w realizacji prac inwestycyjnych i daje zielone światło dla rozpoczęcia kolejnego etapu, tj. prac budowlanych– wyjaśnia Andrzej Kaczmarek Dyrektor Zarządzający w  Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE.

- Tak jak w przypadku każdej inwestycji PSE, zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej – dodaje.

PSE, jako odpowiedzialny inwestor, buduje linie przesyłowe tam, gdzie są one konieczne dla  zapewnienia niezawodnej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

- Budowa linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską i Siedlcami służy stworzeniu pierścienia wokół największej polskiej aglomeracji, który nawet w przypadku wyłączenia lub uszkodzenia jego poszczególnych elementów, pozwoli niezawodnie dostarczać do odbiorców energię elektryczną – powiedział Andrzej Kaczmarek- Inwestycja ma także znaczenie ponadregionalne - będzie służyła milionom Polaków potrzebujących stałego, niezawodnego dostępu do energii. Dzięki niej nie tylko zminimalizujemy  ryzyko  rozległych awarii energetycznych, ale zapewnimy także stabilne dostawy energii niezbędne dla dalszego, dynamicznego rozwoju Mazowsza – wyjaśnia.

Linia elektroenergetyczna 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, zaleceniami norm zharmonizowanych z europejskimi, w uzgodnieniu z występującymi na terenie inwestycji instytucjami samorządowymi oraz właścicielami infrastruktury technicznej. Jej trasa będzie prowadzić przez 6 gmin województwa mazowieckiego: Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie oraz 1 gminę w województwie lubelskim - Stoczek Łukowski i liczyć 51 km.

Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. PSE pozyskały już ponad 50% zgód indywidualnych właścicieli na realizację inwestycji na ich nieruchomościach. W przetargu publicznym wybrany został także wykonawca prac budowlanych, z którym została zawarta umowa.

Rozpoczęcie budowy linii zaplanowano na połowę 2018 roku. Zakończenie robót budowlano-montażowych przewidziane jest na przełom roku 2018 i 2019 natomiast zakończenie inwestycji planowane jest w harmonogramie na 2020 rok.