Powrót

Ułatwienia w realizacji 23 strategicznych inwestycji elektroenergetycznych

6 sierpnia 2015, 00:00

Ułatwienia w realizacji 23 strategicznych inwestycji elektroenergetycznych
5 sierpnia 2015 r. została podpisana przez Prezydenta RP Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o  przygotowaniu i  realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Inwestycje dotyczące rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej realizowane przez PSE S.A. służą przede wszystkim zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Mają one na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców, poprawę bezpieczeństwa energetycznego kluczowych regionów kraju, wyprowadzenie mocy z budowanych konwencjonalnych źródeł energii, zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej, a w szczególności eksportu energii elektrycznej.

Obowiązujące przepisy prawa nie sprzyjają prowadzeniu inwestycji związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną. Bariery proceduralne powodują, że realizacja tych inwestycji jest wydłużona ponad miarę, a  w  wielu przypadkach okazuje się niemożliwa do zrealizowania. Trudności te w znaczący sposób wpływają na  bezpieczeństwo energetyczne Państwa.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych ułatwia realizację 23 strategicznych inwestycji, usuwając niektóre bariery proceduralne, m.in.:

  • skupia kompetencje do wydania kluczowych decyzji (decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę) w  rękach jednego organu – wojewody z obszaru tego województwa, na którym zlokalizowany jest najdłuższy odcinek inwestycji,
  • ustala jasny i sprawiedliwy sposób nabywania tytułów prawnych do nieruchomości, na których zlokalizowana będzie inwestycja,
  • skraca czas trwania procedur niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji,
  • określa skuteczny sposób doręczeń i zawiadomień o wszczęciu postępowań i wydanych decyzjach,
  • eliminuje również przeszkody proceduralne w sytuacji, gdy na trasie inwestycji znajdują się nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dając szereg nowych uprawnień Operatorowi Systemu Przesyłowego nie zwalnia ze stosowania uregulowań ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy OOŚ), która transponuje do polskiego prawodawstwa regulacje unijne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udziału społeczeństwa w tej procedurze, gwarantuje wysoki poziom partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji przez organ administracji. Właściwe organy administracji zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem i przyjęciem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Realizacja inwestycji PSE S.A. każdorazowo oparta jest na dialogu z Interesariuszami, którego zasady w  praktyce przekładają się na odpowiednie procedury w całym procesie inwestycyjnym. Podejmowane działania w zakresie komunikacji społecznej stanowią istotny etap poprzedzający wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i prowadzone są w taki sposób, aby możliwie wcześnie informować, ale również angażować społeczeństwo w planowanie lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej.

Należy podkreślić, że pomimo prawnych usprawnień określonych w Ustawie, PSE S.A. będzie dostarczać władzom i mieszkańcom terenów, przez które będzie przebiegać inwestycja, rzetelnej informacji na temat procesu inwestycyjnego. Dialog z lokalną społecznością jest i będzie prowadzony w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwój regionu. Zatem konsultacje społeczne prowadzone w ramach procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będą realizowane dla wszystkich inwestycji w elektroenergetyczne sieci przesyłowe, również w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

PSE S.A. dołoży wszelkich starań, aby w trakcie przygotowania i realizacji każdej inwestycji budować partnerskie relacje z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz jednostkami samorządów terytorialnych.