Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego – dodatkowe wytyczne

9 grudnia 2021, 15:18

Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego – dodatkowe wytyczne
Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego – dodatkowe wytyczne

 

  1. Zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego dokument stanowiący Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu, tj. Upoważnienie do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego (dalej: „Upoważnienie ABPB”) powinien zostać podpisany własnoręcznie, wraz ze wskazaniem daty złożenia podpisu, lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Partnera Biznesowego (dalej: „PB”).
  2. W przypadku podpisania Upoważnienia ABPB przez osobę będącą członkiem organu osoby prawnej, uprawnienie do złożenia oświadczenia woli w imieniu PB powinno wynikać z danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zostanie zweryfikowane przez PSE S.A. albo z przedłożonego odpisu z właściwego rejestru prowadzonego w kraju siedziby osoby prawnej, innego niż Rzeczpospolita Polska.
  3. W przypadku podpisania Upoważnienia ABPB przez pełnomocnika PB, zakres uprawnień Administratora Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego wynikający z ww. Regulaminu warunkuje, że pełnomocnik PB powinien działać na podstawie przedstawionego wraz z Upoważnieniem ABPB:
  1. pełnomocnictwa szczególnego (tj. pełnomocnictwa do udzielenia Upoważnienia ABPB), albo
  2. pełnomocnictwa rodzajowego (tj. pełnomocnictwa upoważniającego co najmniej do wykonywania wszelkich czynności związanych z wykonaniem umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy PB a PSE S.A.).

Tym samym, dla wykazania uprawnienia do udzielenia Upoważnienia ABPB nie jest wystarczające przedstawienie pełnomocnictwa ogólnego lub pełnomocnictwa rodzajowego nieobejmującego zakresu wskazanego powyżej. W sytuacji, gdy PB nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, konieczne jest przedstawienie, wraz z pełnomocnictwem, odpisu z właściwego rejestru prowadzonego w kraju siedziby PB wykazującego uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa przez osoby działające w imieniu PB.

  1. Jeżeli dane ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym nie potwierdzają umocowania do działania w imieniu PB przez osoby podpisujące Upoważnienie ABPB lub pełnomocnictwo, przedłożyć należy dokumenty potwierdzające takie umocowanie, w szczególności potwierdzające złożenie wniosku o wpis zmiany we właściwym rejestrze.