Powrót

Uroczyste otwarcie nowych obiektów przesyłowych zrealizowanych w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa

7 października 2015, 00:00

Uroczyste otwarcie nowych obiektów przesyłowych zrealizowanych w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa
7 października 2015 roku, z udziałem Arkadiusza Bąka – Wiceministra Gospodarki, zarządu PSE oraz  przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch nowo wybudowanych obiektów infrastruktury przesyłowej: stacji Ełk Bis oraz linii 400 kV Ełk Bis - Łomża. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa.

Napowietrzna stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Ełk Bis zlokalizowana w Nowej Wsi Ełckiej to  pierwsza, na poziomie napięcia 400kV, stacja na obszarze północno-wschodniej Polski. Będzie ona pełnić istotną rolę dla całego połączenia Polska-Litwa bowiem jest pierwszym punktem rozdziału energii po polskiej stronie. Dzięki nowym połączeniom, stacja Ełk Bis jest także kluczowym elementem całego systemu elektroenergetycznego. Ten nowy obiekt pozwoli na wprowadzenie do systemu dwóch nowych linii przesyłowych zasilających znaczny obszar Polski północno-wschodniej: linii 400 kV w  kierunku nowej stacji Łomża oraz transgranicznej linii 400 kV łączącej stację Ełk Bis ze stacją Alytus na Litwie. Część mocy, którą dostarczą obydwie linie do stacji, będzie obniżana do napięcia 110 kV i  za pomocą nowej linii 110 kV przesyłana do istniejącej stacji 220/110 kV Ełk. Stąd, dzięki istniejącym już liniom 110 kV, dotrze ona do  lokalnej sieci dystrybucyjnej.
Większość mocy wytwórczych (elektrowni) zlokalizowanych jest na południu i w centrum kraju, w związku z  czym niezbędne jest doprowadzenie do regionu północno-wschodniej Polski energii ze znacznie oddalonych źródeł. Uruchomienie nowych obiektów sieci przesyłowej pozwoli na zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorców na tym obszarze kraju - podkreślił Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Zadanie inwestycyjne „Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis etap I i II” składało się z kilku przedsięwzięć m.in. : wybudowania nowej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis i połączenia jej z istniejącą już stacją elektroenergetyczną 220/110 kV Ełk. W tym celu wybudowano również napowietrzną dwutorową linię elektroenergetyczną 110 kV oraz wybudowano dodatkowe nowe pole w rozdzielni 110kV stacji 220/110 kV Ełk.
Budowę stacji 400/110 kV Ełk Bis PSE powierzyły – w wyniku postępowania przetargowego – firmie ELFEKO S.A. Realizacja inwestycji - od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do uruchomienia stacji – trwała ponad 3 lata (41 miesięcy).

Koszt budowy stacji Ełk Bis to  ok.  114,4 mln zł (netto), a kwota unijnego dofinansowania tej inwestycji wynosi ok. 65,1 mln zł.

Nowa dwutorowa linia 400kV Ełk Bis - Łomża jest również ważnym wzmocnieniem dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Połączy stację Ełk Bis ze stacją Łomża. Jej trasa - o długości 84 km - przebiega przez 10 gmin, 4 powiaty i 2 województwa.
Realizacja tej inwestycji była dużym przedsięwzięciem inżynieryjno-budowlanym, wymagającym nie tylko sprawnego wykonawstwa, ale również dobrze przeprowadzonego procesu planistycznego i skutecznej komunikacji społecznej. Warmia i Mazury oraz Podlasie znane są przede wszystkim ze swoich walorów turystyczno-krajobrazowych. Prowadzenie wszelkich inwestycji na tym terenie wymaga więc kierowania się zawsze zasadami zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest przy tym racjonalne wyważenie interesów gospodarczych państwa, ochrony środowiska naturalnego oraz uzasadnionych interesów lokalnych społeczności. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz działający w ich imieniu Wykonawcy dokładali wszelkich starań, aby znaleźć optymalny przebieg trasy linii i zastosować przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne – dodaje Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.

Budowę linii 400 kV Ełk Bis - Łomża, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, powierzono konsorcjum doświadczonych w zakresie budownictwa elektroenergetycznego firm: PBE ELBUD Katowice Sp.  z o.o. z PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. jako liderem. Realizacja inwestycji - od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do przejęcia linii do eksploatacji – trwała 48 miesięcy.

Koszt wybudowania linii 400 kV Ełk Bis – Łomża to ok. 209 mln zł (netto), zaś kwota unijnego dofinansowania wynosi ok.  96,20  mln zł.

Obie te inwestycje – zarówno stacja, jak i linia - oznaczają dodatkowe źródła zasilania dla miasta i gminy Ełk jak i gmin sąsiednich. Polepszenie pewności zasilania niesie ze sobą wiele nowych możliwości. Zwiększenie dostarczanej do regionu mocy elektrycznej umożliwia budowę nowych oraz rozbudowę istniejących zakładów pracy, których zapotrzebowanie na energię elektryczną jest znaczne. Daje to szansę na powstawanie nowych miejsc pracy oraz polepszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców – powiedział Arkadiusz Bąk, Wiceminister Gospodarki.


POŁĄCZENIE POLSKA – LITWA

W ramach budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, po stronie polskiej w perspektywie do  końca 2015 roku zostanie zrealizowanych 11 zadań inwestycyjnych. Obejmują one budowę:

 • 4 linii elektroenergetyczne 400 kV, oraz
 • 7 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

Łączną wartość wszystkich inwestycji wchodzących w skład Połączenie elektroenergetycznego Polska – Litwa wynosi ok. 1,8 mld zł

Jednym z celów projektu jest rozszerzenie udziału Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

W wymiarze krajowym, realizacja projektu przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych
Projekt Polska – Litwa jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Szacunkowe unijne dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa to  ok.  868 mln zł.

Dotychczas zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew – uroczyste otwarcie kwiecień 2014
 2. Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża – uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 3. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Narew - uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 4. Budowa linii 400 kV Narew –Ostrołęka - uroczyste otwarcie kwiecień 2015
 5. Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce – uroczyste otwarcie lipiec 2015
 6. Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów - uroczyste otwarcie lipiec 2015
 7. Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów – uroczyste otwarcie wrzesień 2015
 8. Rozbudowa stacji 220/110 Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV – uroczyste otwarcie wrzesień 2015
 9. Budowa stacji Ełk Bis - uroczyste otwarcie październik 2015
 10. Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża - uroczyste otwarcie październik 2015

Zakończenie realizacji transgranicznego odcinka Projektu Polska Litwa - budowy linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP – planowane jest w listopadzie 2015 r.