Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Nowy zintegrowany raport PSE – W trosce o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń

21 grudnia 2017, 14:19

Nowy zintegrowany raport PSE – W trosce o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń
Opublikowany zintegrowany raport roczny za 2016 rok stanowi kompendium wiedzy o spółce, a przede wszystkim ukazuje jej znaczący wpływ na otoczenie. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), jako operator systemu przesyłowego, odpowiadają za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski, co wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. Raport w transparentny sposób przedstawia nową strategię spółki oraz realizowane inicjatywy strategiczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego obecnym, jak i przyszłym pokoleniom.

PSE a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Raport zintegrowany za 2016 rok jest trzecim z kolei raportem społecznym PSE, ale pierwszym w historii spółki łączącym sprawozdanie z działań w obszarze zrównoważonego rozwoju z danymi finansowymi. Zawiera pełne omówienie m. in. struktury systemu elektroenergetycznego w Polsce, roli PSE w utrzymaniu bezpieczeństwa długoterminowych dostaw energii elektrycznej, wdrożenia rynku mocy oraz zarządzania infrastrukturą krytyczną. W dokumencie opisano plany rozwoju systemu przesyłowego, nowy model realizacji inwestycji infrastrukturalnych i działania dotyczące zarządzania ryzykiem regulacyjnym. PSE dbając o bezpieczne i ciągłe dostawy energii do każdego regionu kraju modernizują oraz budują nowe linie najwyższych napięć, którymi wyprowadzana jest moc z elektrowni, farm wiatrowych i innych znaczących źródeł wytwórczych. To wszystko przedkłada się na kluczowe znaczenie PSE dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Jak wskazano w raporcie, PSE w 2016 roku poniosły nakłady inwestycyjne na poziomie 1,2 mld zł, inwestując w rozwój infrastruktury sieciowej. Do 2021 roku planują przeznaczyć na inwestycje 10,1 mld zł. Poprzez te inwestycje Spółka zapewnia coraz wyższą niezawodność i bezpieczeństwo pracy systemu. O jego sprawności świadczy wskaźnik dyspozycyjności linii i urządzeń sieciowych - DYSU, który w raportowanym okresie osiągnął poziom aż 99,74 proc.

Podstawą prawidłowego funkcjonowania państw i systemów międzynarodowych jest bezpieczeństwo energetyczne. Nasza spółka odpowiada za bezpieczeństwo operacyjne systemu elektroenergetycznego oraz niezawodne działanie rynku energii elektrycznej. Z analizy czynników zewnętrznych determinujących działalność PSE wynika nasze przekonanie o zasadności przeprowadzenia, we współpracy z polskimi wytwórcami, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Ministerstwem Energii, reformy obecnego rynku oraz doskonalenia procesów związanych między innymi z modelem eksploatacji sieci i systemów IT. Wiąże się to ze wsparciem długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii, które musi iść w parze ze spełnieniem wymogów ekologicznych i społecznych. Oceniamy, że szansą na wyeliminowanie problemu brakujących mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym w perspektywie średnio- i długoterminowej będzie wdrożenie rynku mocy. Przyczyni się to w znaczącym stopniu do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania systemu, a tym samym wesprze PSE w realizacji obowiązków operatora systemu przesyłowego, polegających m.in. na bieżącym równoważeniu wytwarzania energii elektrycznej z popytem – podkreślił Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE.

PSE korzysta z międzynarodowych standardów

Wartością dodaną raportu, a zarazem tym co go wyróżnia jest wypracowany modelu tworzenia wartości PSE, który został oparty na trzech obszarach: Rynek, Infrastruktura i Inwestycje oraz Ludzie i Relacje. Zadbano również o dobór właściwych do poszczególnych obszarów kluczowych wskaźników (KPI). W obszarze sprawozdawczości pozafinansowej kierowano się wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards).

Proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach:

  1. Punktem wyjścia było określenie tematów istotnych z zakresu zrównoważonego rozwoju PSE poprzedzone analizą odpowiedzialności spółki wobec rynku, społeczeństwa i środowiska oraz odpowiedzialności w miejscu pracy. Analiza wskazała też grupy interesariuszy organizacji.
  2. Następnie przeprowadzono sesję dialogową z udziałem przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy, gdzie wyłoniono priorytetowe, zdaniem interesariuszy tematy, które powinny zostać omówione w zintegrowanym raporcie rocznym.
  3. Na zakończenie procesu zorganizowano wewnętrzne warsztaty walidacyjne, podczas których kadra zarządzająca i kierownicza wskazały kluczowe tematy z punktu widzenia spółki oraz odniosły się do wyników sesji dialogowej.

Podchodzimy do raportowania z pełnym profesjonalizmem. Jesteśmy firmą, której działanie bezpośrednio wiąże się z odbiorem otoczenia i bezpośrednio na nie wpływamy. Sam raport jako dokument jest kropką nad i ważnego procesu, który trwał kilka miesięcy. Pozwolił nam na prowadzenie bieżącego, pogłębionego dialogu z naszymi interesariuszami, dzięki temu dialogowi możemy ulepszać nasze funkcjonowanie na zewnątrz. Dla nas wewnętrznie jest to bardzo cenna nauka tego, jak możemy usprawniać naszą działalność pod względem organizacyjnym, ale również merytorycznym – podkreśliła Ada Konczalska-Bogucka, dyrektor Departamentu Komunikacji w PSE.

Raport jest pod każdym względem przemyślany i wykonany w oparciu o najlepsze praktyki i najwyższe standardy, z których korzystamy ale też sami jej tworzymy. Podczas prac nad raportem szczególną wagę przywiązywaliśmy do zaprezentowania modelu tworzenia wartości, który oparliśmy na trzech obszarach skorelowanych z filarami strategii biznesowej. W modelu ukazujemy zwymiarowane wkłady ze strony PSE, jak też zwymiarowane korzyści, jakie otoczenie uzyskuje dzięki naszym podjętym działaniom –dodała Małgorzata Jachimowska-Noworyta, Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE.

Raport został opublikowany w interaktywnej formie. Serwis, zaprojektowany został w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi, infografikom oraz możliwości przeglądania na smartfonie, tablecie i komputerze stacjonarnym jest przyjazny szerokiej grupie użytkowników. Dla podkreślenia ważnych elementów wykorzystano ikonografiki, a kluczowe dane zobrazowano schematami, które zostały zaanimowane. Elementami wzbogacającymi obszerną a zarazem wnikliwą treść są własne zdjęcia spółki, co nadaje indywidualny charakter raportu PSE. Całość utrzymana jest w nowoczesnej, ale spójnej i poprawnej merytorycznie konwencji.

Interaktywny raport spółki, dostępny jest pod adresem : http://raport.pse.pl

PSE zwiększa swoją moc w internecie udostępniając w raporcie edukacyjne nagrania wideo na temat Krajowej Dyspozycji Mocy, bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz kryteriów jego bezpiecznej pracy. Takie rozwiązanie pozwala odbiorcom raportu lepiej zrozumieć misyjną rolę PSE, jako krajowego operatora systemu przesyłowego.