Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie kujawsko-pomorskim

27 marca 2014, 15:10

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie kujawsko-pomorskim
27 marca 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i PSE, a także przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność stworzenia odpowiednich warunków do jej efektywnego przesyłania i dostarczania do odbiorców. Priorytetowe zadanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych jakim jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej w całym kraju, jest realizowane poprzez utrzymanie i rozwijanie sieci najwyższych napięć - 220 i 400 kV oraz stacji elektroenergetycznych. Realizowany obecnie program inwestycyjny PSE związany jest również z rozbudową i modernizacją infrastruktury sieciowej w województwie kujawsko-pomorskim.

Mając na uwadze kwestie związane ze Zrównoważonym Rozwojem i ochroną środowiska, PSE we wszystkich realizowanych projektach inwestycyjnych zwracają szczególną uwagę na szeroko rozumianą komunikację społeczną, w tym ścisłą współpracę z włodarzami terenu, z gminami i ich mieszkańcami. Na rzecz tej współpracy, dla zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji celu publicznego, jakimi są inwestycje w  infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie województwa kujawsko - pomorskiego został podpisany List Intencyjny, obejmujący następujące projekty:

  1. Budowa dwutorowej linii 400 kV Pelplin – Grudziądz Węgrowo,
  2. Rozbudowę stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo,
  3. Budowa dwutorowej linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo,
  4. Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV Jasiniec,
  5. Budowa dwutorowej linii 400 kV Pątnów – Jasiniec,
  6. Budowa dwutorowej linii 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina,
  7. Modernizacja i rozbudowa stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV

Nowe linie przesyłowe i rozbudowane stacje elektroenergetyczne nie tylko poprawią bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ale również posłużą do poprawy zasilania węzła bydgoskiego i rozwoju sieci przesyłowej w północnej części Polski – podkreślił Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE. Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, że władze województwa kujawsko-pomorskiego oraz samorządy wspierają te inwestycje swoim autorytetem. Musimy bowiem pamiętać, że wszystkie te projekty to  inwestycje celu publicznego – dodaje Prezes Majchrzak.
Dzięki zbudowaniu nowych linii przesyłowych i przeprowadzeniu modernizacji stacji elektroenergetycznych stworzona zostanie możliwość wyprowadzenia mocy z nowych konwencjonalnych źródeł wytwórczych, m.in. w Elektrociepłowni Bydgoszcz, w Elektrociepłowni w  Grudziądzu i Elektrowni Północ.
Powstaną również dogodne warunki do rozwoju energetyki odnawialnej, bowiem nowe linie przesyłowe umożliwią wyprowadzenie mocy z nowych i już zaplanowanych do przyłączenia do sieci przesyłowej źródeł odnawialnych, takich jak farmy wiatrowe i morskie farmy wiatrowe.

Wszyscy Sygnatariusze Listu Intencyjnego dostrzegają potrzebę realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tych ważnych inwestycji infrastrukturalnych.

Rozbudowa systemu konieczna jest dla zwiększenia pewności zasilania, zmniejszenia zagrożenia przeciążeniami linii oraz poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców. Nowe linie przesyłowe pozwolą lepiej wykorzystywać potencjał energetyczny województwa i poprawią bezpieczeństwo dostaw energii w regionie. Budowa linii to także szansa na rozwój regionu poprzez pozyskanie nowych inwestorów i  stworzenie nowych miejsc pracy bowiem elektroenergetyczne projekty PSE powinny także pozytywnie oddziaływać na inwestycje i rozwój lokalnych rynków produkcji energii – ocenia Pani Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Realizowane inwestycje przede wszystkim poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i odbiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów, a także przyniosą dodatkowe korzyści finansowe dla społeczności lokalnych. Gminy, przez które przebiegać będzie inwestycja, mogą liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego od nieruchomości przez właściciela sieci elektroenergetycznej, tj. PSE. Wpłacana corocznie należność w wysokości ok. 2 proc. wartości inwestycji na obszarze gminy, stanowić będzie poważną pozycję w budżecie każdej z nich

Mając na względzie znaczenie, jakie dla dalszego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego mają realizowane inwestycje sieciowe, Sygnatariusze Listu Intencyjnego będą wspierać proces budowy i  rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w regionie.
Strony wyraziły wolę współpracy i zadeklarowały podjęcie niezbędnych działań umożliwiających realizację tych inwestycji, m.in. poprzez prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców w  celu właściwego i rzetelnego informowania, i uzyskania akceptacji społecznej.