Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie zachodniopomorskim

21 stycznia 2014, 14:42

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie zachodniopomorskim
PSE oraz Wojewoda Zachodniopomorski i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów 21 stycznia 2014 r. podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Priorytetowe zadanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jakim jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej w całym kraju, jest realizowane poprzez utrzymanie i rozwijanie sieci najwyższych napięć - 220 i 400 kV oraz stacji elektroenergetycznych. Stworzenie odpowiednich warunków do  efektywnego i niezawodnego przesyłania energii elektrycznej i dostarczania jej do  odbiorców jest jednym z czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Dlatego też Operator Systemu Przesyłowego realizuje obecnie program inwestycyjny na niespotykaną dotychczas skalę. Istotną częścią tego programu są projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury sieciowej w  północno-zachodniej Polsce.

- Planowane przez PSE inwestycje w północno-zachodniej części Polski stanowią bardzo ważny element strategii rozbudowy polskiej sieci przesyłowej. Inwestycje te pozwolą na budowę drugiej pętli zasilającej węzeł szczeciński, w skład której będą wchodzić stacje: Krajnik, Pomorzany, Glinki, Recław i Morzyczyn. Dzięki temu poprawi się niezawodność dostaw energii elektrycznej i  bezpieczeństwo aglomeracji szczecińskiej oraz zminimalizuje ryzyko występowania awarii systemowych. – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

Przedmiotem podpisanego 21 stycznia 2014 roku w Szczecinie Listu Intencyjnego jest określenie podstawowych zasad współpracy pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicielami Powiatów i Gmin a PSE, w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną. Mając na względzie znaczenie inwestycji sieciowych dla dalszego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, sygnatariusze Listu Intencyjnego deklarują wsparcie procesu budowy i  rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w regionie.

W Liście Intencyjnym wskazano następujące projekty, które objęte byłyby programem wsparcia:

 1. Rozbudowa stacji 220/110 kV Glinki.
 2. Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki.
 3. Rozbudowa stacji 110 Pomorzany o rozdzielnię 220 kV.
 4. Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki.
 5. Modernizacja linii 220 kV Morzyczyn – Police w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy.
 6. Rozbudowa i modernizacja stacji 220/400 kV Krajnik.
 7. Budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik.
 8. Budowa linii 220 kV Glinki – Recław.
 9. Rozbudowa stacji Recław o rozdzielnię 220 kV.
 10. Uruchomienie na napięciu 220 kV linii relacji Morzyczyn – Recław.
 11. Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Krajnik – Vierraden.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego jest konieczna dla zapewnienia poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w tym regionie.

- Kiedy mówi się o bezpieczeństwie energetycznym – dla wielu osób brzmi to dosyć abstrakcyjnie, a  przecież w istocie chodzi o to, aby radykalnie zmniejszyć prawdopodobieństwo tego, że duża część kraju może zostać bez prądu. Szczecinianie doświadczyli tego w 2008 roku. Nie chcemy, aby taka sytuacja się powtórzyła – zaznacza Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski.

8 kwietnia 2008 roku miała miejsce największa awaria systemu elektroenergetycznego na terenie województwa zachodniopomorskiego, jak i w całym kraju, w wyniku której 512 tysięcy mieszkańców pozbawionych było dostaw energii elektrycznej.

- Skala awarii systemowej oraz jej negatywny wpływ na funkcjonowanie aglomeracji szczecińskiej i  części województwa zachodniopomorskiego wymagały wyciągnięcia odpowiednich wniosków wynikających z tej awarii oraz podjęcia pilnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu. Inwestycje PSE to kolejny krok na rzecz zapewnienia niezawodnych dostaw energii w naszym województwie  – dodaje Wojewoda.

Potrzebę rozbudowy i modernizacji dostrzegają wszyscy sygnatariusze Listu Intencyjnego.

- Rozbudowa sieci przesyłowej w północno-zachodniej części Polski i zwiększenie gwarancji przesyłu energii elektrycznej stworzy także nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego naszego regionu oraz zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną. Dodatkowe połączenia to dodatkowa energia, która dziś – obok nowoczesnych dróg – determinuje rozwój cywilizacyjny każdego regionu – uważa Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Modernizacja i budowa nowych linii i stacji elektroenergetycznych w województwie zachodniopomorskim umożliwi również wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych, zarówno z konwencjonalnych (m.in. m.in. bloków gazowo-parowych w Elektrowni Pomorzany i  w  Elektrociepłowni Gorzów), jak i z planowanych do  budowy farm wiatrowych.

- Realizowane inwestycje pozwolą także na zwiększenie wymiany mocy na połączeniu synchronicznym z Niemcami, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych, kiedy zachodzi konieczność importu mocy z sąsiedniego systemu. Zwiększą się również możliwości eksportowe naszych elektrowni - podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

Zmodernizowana i nowa infrastruktura elektroenergetyczna to nie tylko bezpieczeństwo zasilania, czy szansa na rozwój regionu poprzez pozyskanie nowych inwestorów i  stworzenie nowych miejsc pracy, ale także dodatkowe korzyści finansowe dla społeczności lokalnych. Gminy, przez które przebiegać będzie każda z inwestycji, mogą liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego od  nieruchomości przez właściciela sieci elektroenergetycznej, tj. PSE. Wpłacana corocznie należność w wysokości do 2 proc. wartości inwestycji na obszarze gminy stanowić będzie poważną pozycję w budżecie każdej z gmin.

Inwestycje infrastrukturalne PSE są prowadzone z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem wymiaru gospodarczego, środowiskowego i  społecznego. Dlatego też niezwykle ważnym jest przejrzyste postepowanie wobec wszystkich Interesariuszy oraz uzyskanie akceptacji władz i społeczności lokalnych dla projektów sieciowych realizowanych na ich terenie.

- Dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych bardzo istotne jest wsparcie ze strony władz województwa zachodniopomorskiego oraz samorządów lokalnych. Realizujemy inwestycje celu publicznego i dzięki dobrej współpracy możemy sprawnie przeprowadzić cały proces inwestycyjny i  zbudować pozytywne postrzeganie tych projektów – stwierdza Prezes PSE Henryk Majchrzak.