Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji, zatwierdzającej Propozycję OSP wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych

22 listopada 2018, 12:46

Informacja nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji, zatwierdzającej Propozycję OSP wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych
Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2018 r., zatwierdzającej Propozycję OSP wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631.

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej modułów wytwarzania energii.

PSE S.A. we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych przygotowały propozycję wszystkich wymogów, których opracowanie jest wymagane na mocy powyższego rozporządzenia. Przedmiotowa propozycja podlegała konsultacjom publicznym na podstawie art. 7 ust. 3 w zw. z ust. 4 Rozporządzenia 2016/631. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 15 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. Proces ten został zainicjowany przez PSE S.A., zamieszczeniem na stronie www https://www.pse.pl komunikatu, w którym przedstawiono propozycję wymogów wraz z uzasadnieniem merytorycznym oraz zaproszenia do zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji. Po zakończeniu konsultacji, OSP opracował finalne propozycje brzmienia wymogów oraz wprowadzono podział wymogów ogólnego stosowania, na (i) te które mają zostać opracowane przez PSE S.A. zarówno jako OSP (dla wszystkich modułów danego typu i rodzaju, bez względu na miejsce przyłączenia), jak i jako właściwego operatora systemu (dla modułów przyłączanych do sieci OSP) oraz (ii) te które mają zostać opracowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), jako właściwych operatorów systemów. Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania (ii) została udostępniona na stronie internetowej: https://www.pse.pl/-/informacja-w-sprawie-publikacji-propozycji-wymogow-wynikajacych-z-rozporzadzenia-komisji-ue-2016-631-z-dnia-14-kwietnia-2016-r-ustanawiajacego-kodeks- na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z NC RfG do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE).

PSE S.A. działając zgodnie z art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631, w dniu 14 maja 2018  przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia, dokument „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci” (dalej: Propozycja OSP), zawierający wymogi ogólnego stosowania o których powyżej w pkt. (i).

Prezes URE  decyzją znak DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, z dnia 9 listopada 2018 r.  zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.