Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zmiany w strategii Monitorowania rynku bilansującego

24 sierpnia 2020, 15:06

Zmiany w strategii Monitorowania rynku bilansującego
W dniu 12 sierpnia 2020 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło nową strategię monitorowania RB w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT.

Aktualizacja strategii wprowadza monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów oraz rozszerzenie zakresu monitorowania w jednym z dotychczasowych obszarów:

  • Monitorowanie poprawności publikacji danych przez Operatora Systemu Przesyłowego w celu identyfikacji publikacji danych rynkowych odbiegających od stanu rzeczywistego, mogących wprowadzać w błąd uczestników rynku bilansującego, w szczególności w przypadku danych mających istotny wpływ na proces cenotwórczy na RB.
  • Monitorowanie procesu zakupu energii elektrycznej przez PSE S.A. na pokrycie strat w sieci przesyłowej ma na celu wykrywanie naruszeń polegających na zawieraniu przez PSE transakcji na TGE z wykorzystaniem informacji wewnętrznych, w szczególności niedostępnych publicznie informacji dotyczących rynku bilansującego i informacji nt. stanu KSE.
  • W zakresie monitorowania nietypowych transakcji na RB dodany został podobszar analizy wpływu niezbilansowania jednostek na ich wynik finansowy. W ramach nowego podobszaru wynik rozliczenia niezbilansowania URB jest porównywany z alternatywnym scenariuszem zamknięcia przez niego pozycji na RDN lub RDB. Szczególnej analizie podlegają przypadki zawierania nietypowo zyskownych lub nieopłacalnych transakcji.

W ramach aktualizacji strategii dokonano również przeglądu i weryfikacji analizy ryzyka wystąpienia poszczególnych naruszeń REMIT na rynku polskim oraz wprowadzono usprawnienia oraz uszczegółowiono kryteria analizy na podstawie dotychczas zebranych doświadczeń do pozostałych obszarów w których prowadzone jest monitorowanie bieżące.

Pozostałe obszary objęte bieżącym monitorowaniem:  

  • Wykorzystanie informacji wewnętrznej, tj. zawieranie transakcji na RB z wykorzystaniem informacji wewnętrznej, w szczególności w zakresie przedłużenia lub skrócenia czasu remontu jednostki wytwórczej oraz zgłaszanych, z celowym opóźnieniem, komunikatów UMM (ang. Urgent Market Messages);
  • Poprawność kalkulacji cen za wytwarzanie wymuszone energii elektrycznej oraz cen za uruchomienie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, tj. monitorowanie nadużyć polegających na aktualizacji ceny do poziomu odbiegającego od kosztów zmiennych wytwarzania (CW) lub pojedynczego uruchomienia (CU) ponoszonych przez daną jednostkę, braku aktualizacji ceny CW, CU przy zmieniających się warunkach rynkowych lub bezzasadnym odrzuceniu aktualizacji przez OSP;
  • Zabezpieczenia finansowe na rynku bilansującym, tj. monitorowanie nadużyć polegających na wykorzystaniu zasad uzupełniania zabezpieczeń na RB do osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści;
  • Dotrzymanie dyscypliny ruchowej jednostek wytwórczych aktywnych (JGWa);
  • Wycofanie fizyczne, tj. monitorowanie nadużyć polegających na ustalaniu cen na RB na sztucznym poziomie poprzez nieuzasadnione odstawianie jednostek wytwórczych.
  • Transmission capacity hoarding – niewykorzystanie zaalokowanych zdolności przesyłowych na połączeniach międzysystemowych, na których PSE prowadzi przetargi na zdolności przesyłowe, czyli na połączeniu PSE S.A. i NEK UKRENERGO.

Na spotkaniu z dnia 07.08.2019 r. – link do materiałów ze spotkania omówiono szczegółowo przedstawione powyżej obszary monitorowania.

Jednocześnie informujemy, że powyższa lista nie wyczerpuje katalogu wszystkich możliwych naruszeń art. 3 i 5 REMIT w odniesieniu do Rynku Bilansującego. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego prowadzi również analizy w innych obszarach nieujętych w powyższym wykazie, a które mogą stanowić potencjalne źródło Naruszeń REMIT.