Powrót

Informacja dodatkowa PSE-Operator S.A. na temat sytuacji zakłóceniowej w połączonych systemach UCTE w dniu 4 listopada 2006 r.

7 listopada 2006, 00:00

Informacja dodatkowa PSE-Operator S.A. na temat sytuacji zakłóceniowej w połączonych systemach UCTE w dniu 4 listopada 2006 r.
O godzinie 22:10 miało miejsce poważne zakłócenie w połączonych systemach UCTE, które było zainicjowane w północnej części systemu niemieckiego (w obszarze regulacyjnym E.ON Netz). Zakłócenie to doprowadziło do podziału systemu niemieckiego, a w dalszej kolejności podziału systemów UCTE na trzy części (zgodnie z rysunkiem 1).W poszczególnych częściach wystąpiło niezbilansowanie mocy, i tak:
  • w części północno-wschodniej , w której znalazł się system polski wystąpiła znaczna nadwyżka mocy powodująca wzrost częstotliwości powyżej 50,69 Hz (rysunek 2) i wypadnięcie części wrażliwych na wzrost częstotliwości źródeł wytwórczych,
  • w części południowo-wschodniej wystąpił umiarkowany deficyt mocy powodujący spadek częstotliwości do ok. 49,70 Hz (rysunek 3),
  • w części zachodniej wystąpił znaczny deficyt mocy powodujący spadek częstotliwości do ok. 49,00 Hz (rysunek 4) i aktywizację automatyki SCO powodującej samoczynne wyłączenia odbiorców (wg informacji sekretariatu UCTE ograniczenia objęły ok. 13000 MW).

System polski, będąc największym systemem w wydzielonej części UCTE, miał decydujące znaczenie dla opanowania wzrostu częstotliwości w pierwszym okresie po wystąpieniu zakłócenia, przejmując na siebie zbilansowanie znacznej części pozostałej w tym obszarze nadwyżki mocy.

Dzięki natychmiastowym działaniom podjętym przez Kierownictwo Spółki i służby dyspozytorskie sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) była w pełni kontrolowana i nie dopuszczono do dalszego podziału systemu. Przywracanie normalnej częstotliwości w tej części systemu i powtórna synchronizacja z pozostałymi częściami systemu UCTE zakończyła się powodzeniem.

Tuż przed wystąpieniem awarii w KSE pracowały 72 JWCD (w tym 23 jednostki z załączoną regulacją pierwotną o sumarycznym zakresie ok. 278 MW oraz 61 jednostek z załączoną regulacją wtórną o sumarycznym zakresie ok. 767 MW). W momencie awarii, w związku ze znacznym wzrostem częstotliwości oraz zgodnie z zasadami planu obrony KSE, 29 jednostek przeszło automatycznie do trybu pracy regulacji prędkości obrotowej. Na pozostałych jednostkach, w zależności od aktualnego trybu pracy, aktywował się dostępny zakres regulacji pierwotnej. W wyniku powyższych działań automatycznych moc wytwarzana w JWCD zmniejszyła się w ciągu 1 minuty o około 1000 MW. W odpowiedzi na gwałtowny wzrost częstotliwości regulator centralny przeszedł w tryb pracy ręcznej.

W kolejnych minutach dyspozytor KDM, działając w warunkach braku pełnego rozeznania o warunkach pracy połączonych systemów UCTE i przy utrzymującej się tendencji wzrostowej częstotliwości wydawał polecenia ręcznego zaniżania generacji JWCD.

W wyniku wszystkich powyższych działań moc wytwarzana w JWCD obniżyła się w ciągu 30 minut z poziomu ok. 13 600 MW do ok. 9 800 MW. Wraz z działaniami prowadzonymi w innych systemach pozwoliło to na skuteczne opanowanie dalszego wzrostu częstotliwości a ok. godz. 23.00 umożliwiło synchronizację oddzielnie pracujących części UCTE.

Dla wyjaśnienia przyczyn i przebiegu awarii powołana została w ramach UCTE specjalna komisja, w której będzie uczestniczył przedstawiciel PSE-Operator S.A.

W związku z gwałtownym wzrostem częstotliwości w momencie wystąpienia awarii doszło do samoczynnego wyłączenia pewnej liczby małych jednostek wytwórczych w energetyce zawodowej oraz u odbiorców przemysłowych.

Rysunek 1: Podział systemów UCTE

Rysunek 2: Częstotliwości w części północno - wschodniej (w tym system polski)

 

Rysunek 3: Częstotliwość w części południowo - wschodniej

 

Rysunek 4: Częstotliwość w części zachodniej