Powrót

Informacja OSP dot. zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy

25 czerwca 2019, 09:53

Informacja OSP dot. zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy
Informacja Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego dot. zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy.

Zgodnie z art. 4 ust. 4) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: NC ER), Operator Systemu Przesyłowego (dalej: OSP), w terminie do 18 grudnia 2018 r., zobowiązany był do opracowania i przedłożenia krajowemu urzędowi regulacyjnemu do zatwierdzenia propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy.

W dniu 7 grudnia 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: PSE) jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) NC ER, przedłożyły do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) Wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych” (dalej: Warunki).

Prezes URE decyzją DRE.WKP.744.4.4.2018.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r., zatwierdził Warunki z terminem wejścia w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.

Realizując obowiązek o którym mowa w pkt. II ppkt. 3 Warunków, PSE niniejszym publikują Warunki zatwierdzone przez Prezesa URE.