Powrót

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 35/2020 ws. metody koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core

21 grudnia 2020, 15:38

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 35/2020 ws. metody koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

Na podstawie art. 35 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) poszczególnych regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: CCR) zostali zobowiązani do opracowania wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych (dalej: metoda RDCT), w terminie szesnastu miesięcy od zatwierdzenia przez organy regulacyjne regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: CCR), o których mowa w art. 15 Rozporządzenia 2015/1222.

W dniu 17 listopada 2016 r. decyzją Agencji ds. współpracy organów regulacyjnych (dalej: ACER) ustanowione zostały CCR-y w związku z czym, OSP CCR Core zobowiązani zostali do opracowania metody RDCT w terminie do 17 marca 2018 r.  

OSP CCR Core nie dotrzymali powyższego terminu opracowania metody RDCT. Działając zgodnie z art. 9 ust. 4 Rozporządzenia 2015/1222, OSP CCR Core poinformowali organy regulacyjne CCR Core oraz ACER o nieopracowaniu metody oraz zwrócili się z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie metody do zatwierdzenia. ACER poinformował Komisję Europejską, która po przeprowadzeniu konsultacji z organami regulacyjnymi CCR Core, OSP CCR Core oraz ACER zaleciła OSP CCR Core jak najszybsze opracowanie oraz przedłożenie metody RDCT do zatwierdzenia.

W dniu 22 lutego 2019 r. OSP CCR Core przedłożyli do organów regulacyjnych CCR CORE propozycję metody RDCT do zatwierdzenia. Decyzją nr 11/2019 ACER przedłużył termin na podjęcie decyzji przez organy regulacyjne o 6 miesięcy tj. do 27 marca 2020 r. W dniu 27 marca 2020 r. organy regulacyjne CCR Core przekazały do ACER list informujący o braku możliwości podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia metody RDCT CCR Core oraz finalnie w dniu 5 czerwca 2020 r. zwróciły się do ACER o podjęcie przez agencję decyzji w sprawie zatwierdzenia metody RDCT CCR Core.

W związku z powyższym, ACER w dniu 4 grudnia 2020 r. zatwierdziła metodę RDCT CCR Core.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

 

Pliki do pobrania: