Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej drugą zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych (LTTR) dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Core

8 listopada 2019, 14:49

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej drugą zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych (LTTR) dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2016/1719).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT

Na podstawie art. 31 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 operatorzy systemu przesyłowego (dalej: OSP) w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: CCR), w którym istnieją długoterminowe prawa przesyłowe, zostali zobowiązani do opracowania wspólnie propozycji dotyczącej regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych (dalej: LTTR) jakie mają być alokowane na każdej granicy obszaru rynkowego w obrębie danego CCR

14 października 2017 r. organy regulacyjne regionu CCR Core (do którego należy także Polska), zatwierdziły regionalny model długoterminowych praw przesyłowych.

OSP CCR Core opracowali, a organy regulacyjne CCR CORE w dniu 19 lipca 2018 r. zatwierdziły pierwszą zmianę regionalnego modelu LTTR, dotyczącą wdrożenia LTTR na granicach rynkowych Czechy-Słowacja oraz Niemcy/Luksemburg-Austria.

Następnie OSP regionu CCR CORE opracowali drugą zmianę regionalnego modelu LTTR oraz zwrócili się do organów regulacyjnych CCR CORE z prośbą o jej zatwierdzenie. Krajowe organy regulacyjne regionu CCR CORE nie osiągnęły porozumienia ws. ich zatwierdzenia i uznały, że konieczne jest przekazanie sprawy do ACER.

ACER zatwierdził drugą zmianę regionalnego modelu LTTR w dniu 30 października 2019 r.

Druga zmiana ma na celu wdrożenie finansowych praw przesyłowych typu opcja (tzw. FTR options), w przypadku braku LTTR lub gdy OSP oferują fizyczne prawa transmisji na zasadzie wykorzystaj-lub-sprzedaj (ang. use it or sell it), dla następujących granic rynkowych:

  • Holandia-Niemcy/Luksemburg oraz Francja-Niemcy/Luksemburg - z dniem 01.01.2020 r.,
  • Belgia-Niemcy/Luksemburg - w dniu publikacji pierwszej wstępnej specyfikacji aukcji dla LTTR,
  • Austria-Czechy oraz Austria-Węgry - w dniu publikacji wstępnej specyfikacji aukcji dla LTTR (po wdrożeniu połączenia rynków dnia następnego tych granic) - zmiana typu LTTR nie dotyczy już przydzielonych praw przesyłowych.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść decyzji ACER nr 15/2019, zatwierdzającej drugą zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.