Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych

30 kwietnia 2019, 16:25

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=EN

Na podstawie art. 15 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania wspólnego wniosku dotyczącego ustalenia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych.

W dniu 13 listopada 2015 r. PSE S.A. przedłożyły Prezesowi URE do zatwierdzenia opracowany wspólnie przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych wniosek dotyczący ustalenia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych. Prezes URE umorzył postępowanie administracyjne, ponieważ organy regulacyjne nie osiągnęły porozumienia umożliwiającego jednomyślne zatwierdzenie wniosku dotyczącego regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, a w konsekwencji zwróciły się z wnioskiem do ACER, aby wydał decyzję w zakresie przedmiotowego wniosku. W dniu 17 listopada 2016 r. ACER wydał decyzję zatwierdzającą propozycję ustalenia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych.

Pismem z dnia 10 lipca 2017 r. PSE S.A., po uzgodnieniach ze wszystkimi OSP, przedłożyły Prezesowi URE do zatwierdzenia wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych ustalonych decyzją ACER z dnia 17 listopada 2016 r. Wniosek dotyczył zmiany regionów wyznaczania zdolności przesyłowych polegającej na przypisaniu granicy obszaru rynkowego pomiędzy Belgią, a Wielką Brytanią mającej powstać w związku z oddaniem do użytku budowanego obecnie połączenia wzajemnego Nemo Link, do regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Channel. Prezes URE decyzją z dnia 6 listopada 2017 r. zatwierdził zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych. Podobne decyzje wydały wszystkie krajowe organy regulacyjne.

PSE S.A. po uzgodnieniach ze wszystkimi OSP wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2018 r. ponownie zwróciły się do Prezesa URE o ponowne zatwierdzenie zmiany regionów wyznaczania zdolności przesyłowych. Wniosek dotyczył:

  • przypisania budowanego połączenia Dania 1-Holandia do Regionu Wyznaczania Zdolności Przesyłowych (CCR) Hansa i przypisania do tej granicy obszarów rynkowych następujących OSP: Energienet.dk i Tennet TSO B.V.;
  • przypisania do istniejącej granicy obszarów rynkowych Francja - Wielka Brytania, wchodzącej w skład CCR Channel, następujących OSP: National Grid IFA2 Limited i Eleclink Limited;
  • przypisania do istniejącej granicy obszarów rynkowych Belgia – Niemcy/Luksemburg, wchodzącej w skład CCR Core, następującego OSP: Amprion GmbH.

Tożsame wnioski do krajowych organów regulacyjnych złożyli OSP z innych krajów. Prezes URE umorzył postępowanie, ponieważ organy regulacyjne nie osiągnęły porozumienia umożliwiającego jednomyślne zatwierdzenie wniosku dotyczącego regionów wyznaczania zdolności przesyłowych. W konsekwencji, w dniu 2 października 2018 r. krajowe organy regulacyjne wystąpiły do ACER z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie wniosku o zatwierdzenie zmian regionów wyznaczania zdolności przesyłowych na podstawie art. 9 ust. 11 Rozporządzenia (UE) 2015/1222.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. ACER wydał decyzję, w której zatwierdził zmiany regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, zgodnie z wnioskiem przygotowanym przez operatorów sieci przesyłowych. Ponadto decyzja ACER zobowiązuje OSP, w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian regionów, do przeprowadzenia oceny, czy zmiany dokonane w CCR, ze szczególnym uwzględnieniem regionów Hansa i Channel, są optymalne.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść decyzji ACER, zatwierdzającą zmiany regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.