Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE dot. zmiany metody wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia następnego (CCM DA) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core (CCR Core)

9 lipca 2021, 13:12

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE dot. zmiany metody wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia następnego (CCM DA) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core (CCR Core)
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

Na podstawie Rozporządzenia (UE) 2015/1222, w dniu 21 lutego 2019 r. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER) wydała decyzję, ustanawiającą metody wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego (dalej: CCM ID) oraz rynku dnia następnego (dalej: CCM DA).  dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core (dalej: CCR Core).

Do zatwierdzonej przez ACER metody CCM DA, OSP z CCR Core opracowali zmiany i przedłożyły propozycję tych zmian do zatwierdzania właściwym organom regulacyjnym z CCR Core.

Wszystkie organy regulacyjne z CCR Core zatwierdziły zmiany do metody CCM DA., w tym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 8 czerwca 2021 r znak DRR.WRE.744.29.2020.MZS.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

Pliki do pobrania:

https://www.pse.pl/documents/20182/bf25122c-42e2-42eb-9bb2-79260ade899b