Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. znak DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, zatwierdzającej wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), ustalonych decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

20 listopada 2017, 16:20

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. znak DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, zatwierdzającej wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), ustalonych decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Na podstawie art. 15 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie 2015/1222) wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania wniosku dotyczącego ustalenia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (ang. Capacity Calculation Regions – CCR). Wniosek ten został przyjęty przez wszystkich OSP, a następnie zatwierdzony przez ACER w dniu 17 listopada 2016 r., zgodnie z art. 9 ust. 11 Rozporządzenia 2015/1222 (po wprowadzeniu przez Agencję zmian).

W dniu 30 czerwca 2017 r. wszyscy OSP przyjęli dokument: „All TSOs’ Proposal for Amendment on the Determination of Capacity Calculation Regions”, będący wnioskiem o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 9 ust. 13 Rozporządzenia 2015/1222, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W dniu 6 listopada 2017 r., decyzją DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, Prezes URE, działając w porozumieniu z wszystkimi organami regulacyjnymi krajów członkowskich UE, na podstawie art. 9 ust. 5 oraz ust. 6 lit. b) w zw. z art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia 2015/1222, zatwierdził wnioskowaną zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych.

Zatwierdzona zmiana regionów wyznaczania zdolności przesyłowych polega na przypisaniu do CCR Channel granicy obszarów rynkowych Belgii i Wielkiej Brytanii, która ma powstać wraz z oddaniem do użytku budowanego obecnie połączenia wzajemnego Nemo Link.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 Rozporządzenia 2015/1222, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych.