Powrót

Napełniamy Polskę mocą! Pierwszy Raport wpływu PSE

20 grudnia 2018, 13:59

Napełniamy Polskę mocą! Pierwszy Raport wpływu PSE
6,81 mld zł wygenerowanej łącznie wartości dodanej dla polskiej gospodarki, 1,31 mld zł podatków odprowadzonych do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz 15,63 tys. utrzymanych miejsc pracy w gospodarce w 2017 roku - to wkład Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozwój Polski i jej regionów, przedstawiony w opublikowanym właśnie Raporcie wpływu spółki. 

Już od 5 lat PSE publikują raporty społecznej odpowiedzialności, korzystając z najlepszych światowych praktyk i  standardów. Z roku na rok podnoszą sobie poprzeczkę - zarówno jeżeli chodzi o jakość informacji, jak i sposób ich przedstawienia. Teraz operator systemu przesyłowego po raz pierwszy zaprezentował raport wpływu, w którym w sposób zintegrowany przedstawił dane finansowe i niefinansowe za 2017 rok. Dokument ma formę strony internetowej o bardzo nowoczesnej, interaktywnej formie.

W najnowszym Raporcie, podobnie jak we wszystkich dotychczas wydanych publikacjach, w kompleksowy sposób przedstawiono wpływ spółki na system elektroenergetyczny i krajową gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo. Dodatkowo w tegorocznym wydaniu postanowiono zmierzyć ten wpływ i pokazać jego skalę. W tym celu skorzystano z metodyki Deloitte modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego też modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem Input-Output.

PSE mają znaczący wpływ na polską gospodarkę i istotny wkład w jej rozwój

Prezentowane w Raporcie liczby, przedstawione w ujęciu rocznym, są sumą wpływu bezpośredniego, pośredniego i indukowanego, wywieranego przez operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej w  kluczowych obszarach polskiej gospodarki, tj. w zakresie wartości dodanej oraz zatrudnienia. Pokazują one istotny wkład działalności podstawowej oraz dodatkowych działań PSE w tworzenie pozytywnych impulsów w  polskiej gospodarce poprzez generowanie miliardów złotych wartości dodanej i tysięcy miejsc pracy oraz dzięki podatkom odprowadzanym do budżetu krajowego i lokalnych budżetów.

– Polskie Sieci Elektroenergetyczne, bazując na 68-letniej tradycji służb dyspozytorskich, odpowiadają za  bezpieczeństwo operacyjne krajowego systemu elektroenergetycznego oraz dbają o niezawodne działanie rynku energii elektrycznej. Ale nie tylko. Bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w gałęzi produkcji i przesyłu energii elektrycznej w 2017 roku wyniosła 4,42 mld zł zaś łączna wartość dodana wygenerowana przez nas w krajowej gospodarce wyniosła aż 6,81 mld zł. W 2017 roku działalność PSE przyczyniła się też do utrzymania w Polsce 15,63 tys. miejsc pracy. Odprowadziliśmy łącznie 1,31 mld zł podatków, opłat i składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpływając tym samym na rozwój regionów – komentuje Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE. – Jako organizacja odpowiedzialna społecznie, świadomie zarządzamy wpływem naszej działalności na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój kraju i jesteśmy dumni z osiąganych rezultatów – podkreśla Eryk Kłossowski.

Raport zawiera podstawowe informacje na temat działalności PSE, zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego, strategii oraz jej kluczowych inicjatywy, a także ryzyk i sposobów zarządzania nimi. Istotnym elementem publikacji jest zobrazowanie, jak działalność spółki przekłada się na taryfę przesyłową i  rachunki za energię elektryczną.

W publikacji szerzej przedstawiono europejski rynek energii elektrycznej oraz omówiono czynniki wpływające na rozwój systemu elektroenergetycznego. Zaprezentowano wymogi oraz standardy współpracy z  wykonawcami i podwykonawcami, model realizacji inwestycji oraz normy i regulacje w obszarze majątku sieciowego. Raport zawiera obszerne dane, statystki, wskaźniki wpływu GRI Standards oraz własne.  

PSE doskonalą proces raportowania i korzystają z najlepszych  międzynarodowych standardów

Istotną częścią publikacji jest przedstawiony schematycznie model tworzenia wartości PSE, który oparto na  trzech obszarach - Rynek, Inwestycje i infrastruktura oraz Ludzie i relacje - skorelowanych z filarami strategii biznesowej. Do każdego obszaru wskazano wkłady, czyli to, jaką wartość PSE tworzy dla interesariuszy, a także efekty, czyli w jaki sposób wartość jest mierzona i optymalizowana. 

Dla zapewnienia wysokiej jakości raportowania układ i treść serwisu zostały przygotowane zgodnie z  wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards. Dla wiarygodności prezentowanych przez spółkę danych raport poddano zewnętrznej weryfikacji niezależnych audytorów.

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach: identyfikacji, priorytetyzacji oraz walidacji. Punktem wyjścia w pierwszym etapie procesu było określenie istotnych tematów z  obszaru zrównoważonego rozwoju oraz wpływu spółki na otoczenie w oparciu o: warsztaty z pracownikami, analizy wewnętrznych dokumentów oraz przegląd raportów branżowych. Analiza wskazała też grupy interesariuszy organizacji. Na etapie priorytetyzacji przeprowadzono badanie ankietowe wśród zewnętrznych interesariuszy. W ramach badania wyłoniono do omówienia w raporcie zarówno najważniejsze tematy biznesowe i dotyczące zrównoważonego rozwoju, jak również obszary wpływu. Równolegle, w celu zdefiniowania kluczowych obszarów wpływu PSE wraz z przypisaniem do nich wskaźników, zorganizowano warsztaty nt. mierzenia wpływu PSE, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych spółki. Zakończeniem procesu były wewnętrzne warsztaty walidacyjne z udziałem kadry zarządzającej i kierowniczej, zatwierdzające koncepcję raportu i kwestie do zaraportowania. W ramach spotkania zaakceptowano matrycę istotności, zawierającą aż 32 kluczowe tematy do zaraportowania oraz strukturę treści raportu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy i wszystkich odbiorców raportu, bardzo duży nacisk położyliśmy na atrakcyjny styl prezentacji danych. Zależało nam, aby zapewnić czytelność, prostotę i nowoczesność. W porównaniu do zeszłorocznej edycji na stronie internetowej raportu znalazły się nowe, praktyczniejsze narzędzia, które ułatwiają szybszą nawigację po poszczególnych rozdziałach. Warto zwrócić uwagę na możliwość wyboru grupy docelowej, dzięki której odbiorca otrzymuje treści dostosowane do swoich potrzeb. Z kolei menu boczne ułatwia dostęp do poszukiwanych informacji i gwarantuje intuicyjną nawigację po rozdziałach. Wersja interaktywna publikacji zyskała pasek narzędzi, wśród których można znaleźć m.in. syntezator mowy, pozwalający na odczytanie tekstu znajdującego się na stronie, porównywarkę zagadnień z ubiegłą edycją oraz udostępnienie treści w mediach społecznościowych lub poprzez e-mail wskazuje Ada Konczalska-Bogucka, dyrektor departamentu Komunikacji PSE.

Elektroniczna forma raportu jest przyjazna dla środowiska oraz użytkowników. Osobom niedowidzącym publikacja daje możliwość nie tylko powiększenia liter, ale też przełączenia się na wersję z podwyższonym kontrastem.

Przejrzysta struktura i treść raportu rzetelnie odnosi się do wyników analizy istotności, czyli przedstawia zagadnienia ważne dla naszych interesariuszy. Na głównej stronie publikacji zamieściliśmy film prezentujący skalę wpływ i wielkości wkładu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozwój gospodarczy Polski. Wykorzystano w nim materiały wideo, które dodatkowo połączono z obiektami 3D oraz wpisanym w obraz elektryzującym efektem plexus symbolizującym sieć przesyłową PSE. Mamy nadzieję, że opublikowany raport online spełni oczekiwania informacyjne wszystkich użytkowników – dodaje Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego rozwoju GK PSE.

Z myślą o przyszłych publikacjach, PSE przygotowały i zamieściły w Raporcie wpływu ankietę dla odbiorców. Spółce zależy na zebraniu opinii użytkowników na temat publikacji, aby w przyszłości dostarczać informacje na temat działalności i wpływu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w jeszcze lepszy i przystępniejszy sposób.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: http://raport.pse.pl

Kontakt ws. raportu: Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego rozwoju GK PSE malgorzata.jachimowska-noworyta@pse.pl