Powrót

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022

7 grudnia 2018, 19:29

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022, przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2018 r. zgodnie z art. 29 i n. oraz art. 94 ust. 9 pkt 2 ustawy.

Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022 zawierające wykaz jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2022. Umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

PSE S.A. informują, że aukcja zakończyła się w rundzie 7. z ceną zamknięcia 198,00 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla roku dostaw 2022 wynosi 10 580,056 MW.

Zgodnie z ustawą, kolejna aukcja główna odbędzie się 21 grudnia 2018 r. i będzie dotyczyła roku dostaw 2023.