Powrót

Plan Zamierzeń Inwestycyjnych PSE Operator S.A. na lata 2013-2017

27 września 2012, 00:00

Plan Zamierzeń Inwestycyjnych PSE Operator S.A. na lata 2013-2017
Na posiedzeniu w dniu 26 września 2012 r. Rada Nadzorcza PSE Operator zatwierdziła Plan Zamierzeń Inwestycyjnych, który stanowi integrację działań związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci przesyłowej w horyzoncie średniookresowym (pięcioletnim). Celem opracowania PZI jest usystematyzowanie działań w zakresie rzeczowym, czasowym i finansowym w celu stworzenia warunków dla przygotowania Planu inwestycji rzeczowych w horyzoncie krótkookresowym (rocznym).

Plan Zamierzeń Inwestycyjnych (PZI) podlega aktualizacji w cyklu rocznym, tj. corocznie opracowywany jest plan na kolejny okres pięcioletni. Jako podstawowy dokument planistyczny Spółki, Plan Zamierzeń Inwestycyjnych pełni funkcję koordynującą przy realizacji zamierzeń/zadań inwestycyjnych.
Planowane przez PSE Operator zamierzenia i zadania inwestycyjne wynikają z następujących uwarunkowań:

 • Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej do roku 2025, który uzyskał akceptację Prezesa URE na realizację inwestycji, w tym w zakresie lat 2012÷2016,
 • zobowiązań PSE Operator, wynikających z realizacji podpisanych umów przyłączeniowych bądź ujętych w wydanych warunkach przyłączenia przewidywanych do realizacji w okresie objętym planem,
 • zobowiązań PSE Operator, wynikających z podpisanych porozumień lub umów z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych i innymi, europejskimi Operatorami Systemów Przesyłowych,
 • konieczności i obowiązku rozbudowy połączeń transgranicznych w uzgodnieniu z operatorami systemów elektroenergetycznych państw sąsiednich.

Plan Zamierzeń Inwestycyjnych 2013÷2017 obejmuje swym zakresem łącznie 287 zadań. 250 z nich jest już imiennie ujętych w planie, a 37 zadań przewidzianych jest do przygotowania. Łączne nakłady planowane na inwestycje w latach 2013÷2017 wynoszą około 9,9 mld zł.

W wyniku realizacji zadań ujętych w opracowanym PZI 2013÷2017 do końca roku 2017 przewiduje się:

 • wybudowanie:
  • 10 linii przesyłowych 400 kV (ok. 1 051 km tj.: 1 897 km torów prądowych),
  • 4 linii przesyłowych 220 kV (ok. 92 km tj.: 141 km torów prądowych),
  • 10 stacji elektroenergetycznych,
 • rozbudowanie 39 stacji elektroenergetycznych (o różnym napięciu),
 • zmodernizowanie:
  • 9 linii przesyłowych 400 kV,
  • 26 linii przesyłowych 220 kV,
  • 30 stacji elektroenergetycznych (o różnym napięciu),
 • zainstalowanie 53 transformatorów o łącznej mocy 20 525 MVA,
 • zainstalowanie 10 dławików (urządzeń zapewniających poprawę parametrów pracy sieci) o łącznej mocy 850 Mvar.

Efektem realizacji wszystkich zamierzeń inwestycyjnych ujętych w PZI 2013÷2017 (wraz z zamierzeniami kończącymi się po roku 2017) będzie: 4 687 km nowych torów prądowych 400 kV, 806 km modernizowanych torów prądowych 400 kV, 267 km nowych torów prądowych 220 kV oraz 1 188 km modernizowanych torów prądowych 220 kV.