Powrót

Polska włączona do europejskiego mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling – SIDC/XBID)

21 listopada 2019, 14:55

Polska włączona do europejskiego mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling – SIDC/XBID)
Po dwóch latach intensywnych przygotowań polski obszar rynkowy 19 listopada 2019 r. dołączył do mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Single Intra-Day Coupling – SIDC) realizowanego z wykorzystaniem platformy XBID. Mechanizmem SIDC zostały początkowo objęte cztery granice Polski (CZ-PL, DE-PL, LT-PL, PL-SE*). W pierwszym dniu funkcjonowania SIDC wolumen wymiany międzysystemowej na granicach Polski wyniósł 2 173 MWh w kierunku eksportowym i 494 MWh w kierunku importowym.

W przygotowania do wdrożenia SIDC w Polsce zaangażowane były Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, NEMO (Nominated Electricity Market Operators) uprawnieni do działania w polskim obszarze rynkowym oraz Urząd Regulacji Energetyki. Na dzień uruchomienia SIDC dostęp do ofert z 21 krajów objętych mechanizmem jest realizowany przez Towarową Giełdę Energii SA.

Dla PSE dołączenie Polski do SIDC było wyzwaniem wymagającym m.in. gruntownego przebudowania lub wymiany części systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi procesów rynkowych. Projekt był realizowany z najwyższym priorytetem, a obsługa procesu od momentu operacyjnego uruchomienia mechanizmu jest realizowana 24 godziny na dobę przez służby dyspozytorskie Krajowej Dyspozycji Mocy.

Mechanizm SIDC jest oparty na zasadzie handlu ciągłego i alokacji typu implicite. Uczestnicy rynku dokonują transakcji kupna i sprzedaży energii elektrycznej do 1 godziny przed okresem jej fizycznej dostawy, wykorzystując zarówno oferty dostępne w kraju, jak i spoza systemu polskiego. Możliwość skorygowania pozycji handlowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym ma szczególne znaczenie dla podmiotów zarządzających portfelami charakteryzującymi się dużą zmiennością zapotrzebowania i generacji, np. OZE. Korzystanie z ofert zza granicy jest możliwe dzięki międzysystemowym zdolnościom przesyłowym, których udostępnianie dla realizacji transakcji handlowych odbywa się w tle zawieranych transakcji.

Uruchomienie SIDC otwiera przed krajowymi uczestnikami rynku nowe możliwości. Mechanizm umożliwi dostęp do ofert kupna i sprzedaży energii spoza kraju, co przełoży się na zwiększenie płynności krajowego rynku dnia bieżącego. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego udostępnienie alokacji w trybie dnia bieżącego umożliwi lepsze wykorzystanie połączeń transgranicznych, w szczególności gdy po zamknięciu rynku dnia następnego pojawią się nowe możliwości przesyłowe lub zmienią się warunki pracy systemów elektroenergetycznych w poszczególnych krajach.

* - granica PL-SE w początkowej fazie pozostaje w stanie nieaktywnym. Przełączenie w stan aktywny jest oczekiwane w ciągu kilku tygodni od operacyjnego uruchomienia SIDC w Polsce.