Powrót

Porozumienie z Lasami Państwowymi zawarte!

29 listopada 2013, 00:00

Porozumienie z Lasami Państwowymi zawarte!
29 listopada 2013 r. w Puszczykowie k/Poznania zostało podpisane porozumienie pomiędzy PSE i siedemnastoma regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych. Dotyczy ono współpracy przy ustanawianiu służebności przesyłu na rzecz PSE, a także rozliczenia kosztów korzystania z gruntów leśnych w latach 2006 – 2013.

Część linii przesyłowych należących do PSE przebiega przez tereny będące w zarządzie Lasów Państwowych. Warunki korzystania z tych terenów regulowały dotychczas różnego rodzaju umowy i porozumienia na udostępnienie gruntu. Podpisane porozumienie pozwoli na ujednolicenie warunków technicznych i finansowych udostępniania terenów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych pod liniami przesyłowymi PSE oraz uregulowanie kwestii spornych w tym zakresie. Wszystkie dotychczasowe umowy i porozumienia z tego obszaru sukcesywnie będą zastępowane umowami o ustanowienie służebności przesyłu.

Intencją stron jest takie ułożenie wzajemnych stosunków, które przy wykorzystaniu instytucji służebności przesyłu pozwoli na utrzymanie i prowadzenie eksploatacji istniejących linii elektroenergetycznych na gruntach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, z poszanowaniem interesów Stron – mówi Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Nasza infrastruktura - obiekty i urządzenia sieci przesyłowej – służą realizacji celów publicznych, do których należy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nie wolno jednak zapominać o dbałości o środowisko. Zasadnym jest aby za uszczuplenie lub ograniczenie z korzystania z naturalnych zasobów każdorazowo należała się kompensata. – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. We wszystkich obszarach działalności PSE niezwykle ważne są zasady społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przejrzyste reguły wobec Interesariuszy i środowiska – dodaje Prezes Majchrzak.

Strony uzgodniły również, że w ciągu pół roku od dnia zawarcia porozumienia zostaną podpisane umowy o ustanowienie służebności przesyłu i nastąpi rozliczenie za korzystanie z gruntu dla  wszystkich obiektów PSE zlokalizowanych na nieruchomościach zarządzanych przez Lasy Państwowe.