Powrót

Praca KSE w okresie upałów

31 lipca 2018, 19:08

Praca KSE w okresie upałów
Bardzo wysoka temperatura powietrza, utrzymująca się od dłuższego czasu i kumulujące się jej skutki stanowią wyzwanie dla pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 31 lipca 2018 r. o godz. 13:15 odnotowane zostało najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w szczycie letnim – 23 521 MW. PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP), dysponują obecnie wystarczającą nadwyżką mocy dla zapewnienia pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc elektryczną. Niemniej, wysokie temperatury powodują – występujące lokalnie i przejściowo – trudności sieciowe i bilansowe.

Utrzymujące się upały mają trojaki wpływ na sytuację w systemie elektroenergetycznym: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, zmniejszenie obciążalności linii energetycznych oraz ograniczenia pracy niektórych elektrowni z  powodu wzrostu temperatury wody wykorzystywanej do ich chłodzenia. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy sieci PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego, uruchomiły adekwatne do potrzeb środki zaradcze, m.in. w ramach usługi IRZ (interwencyjnej rezerwy zimnej), 30 lipca przywołane zostały do pracy dwa bloki o  łącznej mocy 400 MW, zaś 31 lipca ogłoszony został czasowy stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, mający charakter lokalny i przejściowy, wynikający z trudnych warunków pracy sieci w regionie obejmującym część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregion łódzki i skierniewicki).

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego, ogłoszenie stanu zagrożenia było wymagane w celu skorzystania ze środka zaradczego niezbędnego do zarządzenia sytuacją zaistniałą w dniu 31 lipca br. Dzięki temu możliwe było utrzymanie pracy bloków elektrowni z przekroczeniem parametrów zrzutu i poboru wody do lokalnego zbiornika wodnego. Pozwoliło to na  przywrócenie warunków bezpiecznej pracy KSE.

Uruchamianie dostępnych dla OSP środków zaradczych, pozwalających na łagodzenie niekorzystnego wpływu upałów na pracę KSE w kolejnych dniach, będzie zależało od warunków pogodowych oraz ich wpływu na temperaturę wody niezbędnej do chłodzenia elektrowni, a także na możliwości przesyłowe linii energetycznych.

Nie są natomiast przewidywane ograniczenia w dostawach i poborze energii elektrycznej.

 

ŚRODKI ZARADCZE DOSTĘPNE DLA OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

 Środki zaradcze pozyskiwane w formie usług

  • Wykorzystanie dostępnych rezerw mocy w jednostkach wytwórczych niebędących Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD)  
  • praca interwencyjna elektrowni szczytowo–pompowych, które w krótkim czasie pozwalają na  bilansowanie zapotrzebowania na moc – usługa obejmuje źródła wytwórcze o sumarycznej mocy ponad 1600 MW
  • Interwencyjna rezerwa zimna (IRZ) - usługa bazuje na wykorzystaniu potencjału wytwórczego jednostek wytwórczych, które planowane były do trwałego wycofania z eksploatacji przed 2016 r., w  związku z brakiem możliwości wypełnienia zaostrzonych norm emisji. W ramach IRZ PSE dysponują 830 MW mocy dostępnej
  • okresowa praca jednostek wytwórczych z przeciążeniem, tj. mocą większą niż osiągalna
  • polecenie  pracy jednostek wytwórczych z przekroczeniem parametrów poboru i zrzutu wody  do rzek lub zbiorników wodnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej