Powrót

Przesył energii elektrycznej z Ukrainy do Polski

21 października 2011, 00:00

Przesył energii elektrycznej z Ukrainy do Polski
PSE Operator informuje, że od dnia 16 października 2011 r. jest realizowany przesył energii elektrycznej z Ukrainy do Polski połączeniem 220 kV Zamość – Dobrotwór. Realizacja przesyłu odbywa się zgodnie z przeprowadzonym przetargiem kwartalnym na udostępnienie zdolności przesyłowych tego połączenia, rozstrzygniętym dnia 7 października 2011 r. Wielkość przesyłu na połączeniu wynosi od 145 do 215 MW.

Uruchomienie linii 220kV Zamość – Dobrotwór to kolejny krok, po wdrożeniu mechanizmu market coupling na połączeniu Polska – Szwecja,  w rozszerzaniu rynku energii elektrycznej w Europie. Realizacja przesyłu na linii Polska – Ukraina w istotny sposób wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.

Wdrożenie rynkowego mechanizmu udostępniania zdolności przesyłowych ww. połączenia nastąpiło po uzgodnieniach ze stroną ukraińską oraz kilkumiesięcznych pracach przygotowawczych. Zastosowanie mechanizmu jednostronnej aukcji kwartalnej wynika z możliwości jakie dają obowiązujące na Ukrainie regulacje prawne.

Po ratyfikowaniu w lutym 2011 r. podpisanego wcześniej protokołu o przystąpieniu do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną Ukraina stała się pełnoprawnym  członkiem Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. Przystępując do Wspólnoty Ukraina zobowiązała się m.in. do implementacji w prawie krajowym do 1 stycznia 2012 roku postanowień unijnej Dyrektywy 2003/54/WE oraz Rozporządzenia nr 1228/2003, które nakładają na kraje członkowskie (w tym przypadku również przyjmujące do stosowania) obowiązek udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych na zasadach rynkowych, transparentnych i niedyskryminacyjnych.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1228/2003, są to skoordynowane aukcje typu explicit lub implicit. Dlatego zostały rozpoczęte prace mające na celu wdrożenie skoordynowanego mechanizmu udostępniania zdolności przesyłowych na połączeniu 220 kV Polska – Ukraina od momentu wdrożenia do systemu prawnego na Ukrainie regulacji Rozporządzenia 1228.