Powrót

PSE ogłaszają termin aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2026

19 sierpnia 2021, 16:35

PSE ogłaszają termin aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2026
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z póź. zm., dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają:
  • datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2026 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy – 26 sierpnia 2021 r. godz. 00:00,
  • datę i godzinę zakończenia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2026 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy – 26 sierpnia 2021 r. godz. 23:59.

Ogłoszona aukcja wstępna dotyczy dopuszczenia jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych na terytorium Królestwa Szwecji do udziału w aukcji głównej na rok dostaw 2026. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy, aukcja wstępna prowadzona będzie za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl).