Powrót

Rozwój usług DSR. PSE ogłaszają przetarg na nowy Program DSR PBU

6 listopada 2018, 12:04

Rozwój usług DSR. PSE ogłaszają przetarg na nowy Program DSR PBU
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 31 października br. uruchomiły postępowanie publiczne w trybie przetargu na świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU) na okres: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej do 10 grudnia 2018 r. do godz. 11:45. Nowy Program DSR PBU bazuje na rozwiązaniach wypracowanych w ramach Programu Bieżącego, jednak jego formuła została znacznie uproszczona oraz pozbawiona barier i ryzyk, które wcześniej mogły zniechęcać potencjalnych wykonawców. Program skierowany jest do odbiorców energii elektrycznej, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w poprawie bezpieczeństwa KSE.

Tak jak w przypadku innych programów w ramach usługi DSR (Demand Side Response), w PBU odbiorcy energii otrzymają wynagrodzenie za zredukowanie swojego zużycia energii na wezwanie OSP. Nowości, jakie wprowadzono do formuły programu, to przede wszystkim: uproszczenie zasad rozliczeń (jedna metoda wyznaczania profilu bazowego) oraz zniesienie kar umownych za niewykonanie usługi. Przeniesiono również proces aktywacji z godzin wieczornych na godziny poranne doby poprzedzającej dobę redukcji – dzięki temu okres od aktywacji do realizacji redukcji jest dłuższy, co daje wykonawcom więcej czasu na przygotowanie się do jej przeprowadzenia. Najważniejszą jednak zmianą w stosunku do poprzednich działań jest wprowadzenie procesu certyfikacji na masową skalę bez konieczności, jak do tej pory, składania wniosku przez odbiorcę. Dodatkowo PSE S.A. wprowadziły w DSR PBU parametr lokalizacyjny (możliwość użycia programu w podziale na obszary kraju) oraz zmniejszyły dolną granicę oferowanej mocy redukcji do 1MW.

Usługa DSR PBU pozwoli:

  • zwiększyć bezpieczeństwo systemu w sytuacjach szczytowego zapotrzebowania,
  • przyczynić się do poprawy ciągłości pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) poprzez reagowanie
    w sytuacjach węzłowych,
  • ograniczyć potrzebę wydatków na budowę nowych źródeł wytwórczych (elektrowni),
  • podnieść świadomość energetyczną odbiorców końcowych (klientów biznesowych i indywidualnych),
  • uzyskać dodatkowe korzyści finansowe dla uczestników Programu,
  • odnieść korzyść wizerunkową - uzyskać „CERTYFIKAT – WSPIERAM BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI”

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej PSE S.A.: https://przetargi.pse.pl/, natomiast informacje dotyczące usług DSR znajdują się na stronie http://dsr.pse.pl.

 

***

PSE S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego, realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE,
w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A. opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową i rozszerzając wachlarz uczestników