Powrót

Unia Europejska dofinansuje budowę nowej infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce i Państwach Bałtyckich

2 października 2020, 10:36

Unia Europejska dofinansuje budowę nowej infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce i Państwach Bałtyckich
719,7 mln euro przyznano Polsce i państwom bałtyckim w ramach unijnego instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF). W czwartek 1 października decyzję w tej sprawie ogłosił Komitet Sterujący CEF. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w nową infrastrukturę elektroenergetyczną. Wniosek na dofinansowanie tzw. drugiego etapu synchronizacji został złożony w maju tego roku przez czterech operatorów systemów przesyłowych: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, LITGRID (Litwa), AST (Łotwa) i Elering (Estonia).

719,7 mln euro to największe dofinansowanie uzyskane w tym roku w ramach CEF dla projektów związanych z energetyką. 493 mln euro zostaną przeznaczone na budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia stałoprądowego między Polską a Litwą, realizowanego wspólnie przez PSE oraz Litgrid. 166,5 mln otrzymały projekty zakupu i instalacji kompensatorów synchronicznych w Państwach Bałtyckich (Litwie, Łotwie i Estonii). Pozostałe środki zostaną wykorzystane na modernizację istniejących linii przesyłowych. Wszystkie działania związane są z synchronizacją systemów elektroenergetycznych Państw Bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Jest to kolejne dofinansowanie w ramach CEF, które udało się pozyskać na realizację projektu Harmony Link. W zeszłym roku PSE i Litgrid otrzymały 10 mln euro na realizację fazy przygotowawczej.

Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym między Polską a Litwą – od 2016 roku działa napowietrzna linia LitPol Link, łącząca stacje Ełk i Alytus na Litwie. Ukończenie budowy podmorskiego kabla pozwoli na poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu, otwierając drogę do synchronizacji systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej.

CEF to unijny mechanizm wspierający realizację inwestycji w infrastrukturę łączącą europejskie państwa i regiony.