Powrót

Unijne dofinansowanie dla budowy linii elektroenergetycznej od stacji Ełk Bis do Granicy RP z Litwą – przyznane!

14 maja 2014, 12:28

Unijne dofinansowanie dla budowy linii elektroenergetycznej od stacji Ełk Bis do Granicy RP z Litwą – przyznane!
Komisja Europejska potwierdziła przyznanie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis - Granica RP (kierunek Alytus). Oznacza to, że dofinansowanie otrzymają wszystkie zadania związane z budową i modernizacją infrastruktury przesyłowej realizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, które zostały zakwalifikowane do unijnego wsparcia. Łączna wartość środków, które Komisja Europejska przyznała na ten cel to ok. 767,87 mln zł.

Dwutorowa linia napowietrzna 400 kV Ełk Bis- Granica RP o długości ok. 112 km przebiegać będzie przez teren dwóch województw: podlaskiego i warmińsko- mazurskiego w kierunku stcji Alytus na Litwie. Ze względu na różnice parametrów występujące w systemach przesyłowych Polski i Litwy, konieczne jest wybudowanie stacji konwertorowej back-to-back, która pozwoli na połączenie dwóch niezsynchronizowanych systemów przesyłowych. Dzięki tym inwestycjom zostanie umożliwiony przesył energii elektrycznej pomiędzy Polską a Litwą, przyczyniając się tym samym do zlikwidowania barier funkcjonowania europejskiego rynku energii oraz Europejskiego Systemu Przesyłowego poprzez zamkniecie tzw. Pierścienia Bałtyckiego (Baltic Ring).

W ramach budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, po stronie polskiej równolegle realizowanych jest 11 zadań inwestycyjnych. Budowane i modernizowane są linie oraz stacje elektroenergetyczne na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:

  • 4 linie elektroenergetyczne 400 kV o łącznej długości ok. 400 km. W końcowej fazie realizacji znajduje się linia 400 kV Ostrołęka – Łomża – Narew. Zakończenie budowy tej linii planowane jest w  końcu IV kwartału 2014 r.
    Pozostałe inwestycje liniowe planuje się zakończyć do końca 2015 r.

  • 7 stacji elektroenergetycznych - 5 nowych i 2 modernizowane.
    Stacja Ołtarzew została już wybudowana i uruchomiona. 22 kwietnia br. odbyła się uroczystość otwarcia tej stacji z udziałem Janusza Piechocińskiego – wicepremiera, Ministra Gospodarki.
    Na pozostałych stacjach realizowane są zawansowane prace budowlane. Budowa SE Łomża i modernizacja SE Narew planowane do ukończenia w IV kwartale 2014. Wszystkie inwestycje stacyjne planuje się zakończyć w  okresie I-II kwartał 2015 r.

W wymiarze krajowym, realizacja Projektu przyczyni się rozbudowy Krajowej Sieci Przesyłowej w północno-wschodnim regionie Polski, a tym samym do poprawy pracy i zwiększenia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz wzrostu zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych.

Łączną wartość wszystkich inwestycji wchodzących w skład Połączenia elektroenergetycznego Polska- Litwa po stronie polskiej wynosi ok. 1,8 mld zł

Na Litwie wybudowanych zostanie ponad pięćdziesiąt kilometrów linii (51 km) napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV od  granicy RP do stacji Alytus. Ponadto, w stacji powstanie wstawka B-T-B o  mocy 500MW, umożliwiająca połączenie ze sobą systemów przesyłu Polski i Litwy oraz rozdzielnia 400kV umożliwiająca przyłączenie linii ze strony Polski. Dodatkowo realizowana jest modernizacja całej stacji 330/110/10 Alytus. 5 maja 2014 odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy linii po stronie litewskiej. Prace budowlane na Litwie mają zakończyć się do końca 2015 roku.