Powrót

Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych

29 grudnia 2017, 18:23

Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych
29 grudnia 2017 r., z udziałem Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tadeusza Skobla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz Jarosława Brysiewicza i Jakuba Kozery – Wiceprezesów Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbyła się uroczystość podpisania dwóch umów na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko projektów inwestycyjnych realizowanych przez PSE.

Umowy dotyczą przyznania środków z unijnego budżetu na inwestycje sieciowe związane z:

  1. Budową linii Mikułowa – Czarna, wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym.
  2. Budową linii Czarna – Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

Każdy z tych projektów obejmuje kilka zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wynosi blisko 757 milionów złotych netto, z czego kwota dofinansowania to prawie 381 mln złotych.

Stroną umów jest Ministerstwo Energii, jako Instytucja Pośrednicząca.

Realizacja tych projektów inwestycyjnych ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w  południowo-zachodniej części kraju oraz umożliwienie przyłączenia OZE i nowego bloku wytwórczego Elektrowni Turów. Dotychczas istniejąca w tym regionie infrastruktura przesyłowa jest niewystarczająca. Przy braku rozwoju sieci najwyższych napięć, potencjalne ograniczenia dla  odbiorców mogą wystąpić zwłaszcza w okresie wysokiego zapotrzebowania na moc. Wynika to  z  zagrożeń przeciążeń w sieci, przede wszystkim na ciągach dosyłających moc z elektrowni systemowych zlokalizowanych na południu kraju (m.in. Turów, Bełchatów, Kozienice) – powiedział Jarosław Brysiewicz, Wiceprezes Zarządu PSE. Warto podkreślić, że zarówno budowa nowych linii, jak i ich modernizacja będą powadzone przy użyciu technologii na miarę XXI wieku i  z  zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań – dodał Wiceprezes.

Zagrożenia przeciążeń ciągu liniowego Mikułowa-Czarna-Pasikurowice, a także linii 220 kV wychodzących ze stacji Mikułowa, są obecnie wysokie, zwłaszcza w warunkach dużych przepływów niegrafikowych z systemu niemieckiego. Ich eliminacji służą oddane już do eksploatacji przesuwniki fazowe na stacji Mikułowa, a w przyszłości - zrealizowane zadania inwestycyjne, których dofinansowanie z POIiŚ zostało dziś przesądzone – podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do  spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.  

Oba projekty, których dotyczą dzisiejsze umowy są elementem szerokiego programu inwestycyjnego PSE, który ukierunkowany jest na potrzeby rozwojowe polskiej gospodarki. W ciągu najbliższych 5  lat, na realizację 129 zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji krajowej sieci przesyłowej zostanie przeznaczonych ok. 7 mld zł - wskazał Jakub Kozera, Wiceprezes Zarządu PSE.

Jak podkreślali wszyscy przedstawiciele rządu, PSE są aktywnym beneficjentem unijnych środków, stawiającym na innowacyjność i rozwój polskiej gospodarki. Projekty PSE dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej wypełniają cele POIiŚ 2014-2020 w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Projekty te zostały uznane za kluczowe dla sektora energetycznego, dlatego też ujęto je na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącej Project pipeline dla  sektora energetycznego w  ramach POIiŚ 2014-2020.

W 2016 roku 12 projektów inwestycyjnych uznano (uwzględniając dostępną alokację środków oraz dojrzałość projektów) za kwalifikujące się do ubiegania się o wsparcie finansowe ze  środków POIiŚ 2014-2020. Proces składania wniosków o unijne dofinansowanie trwał od grudnia 2016 r. W  rezultacie, na początku grudnia 2017 r. została podpisana z INiG-PIB, jako Instytucją Wdrażającą, pierwsza umowa o dofinansowanie projektu realizującego cele związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego, dotycząca inwestycji pn. „Rozbudowa stacji Dobrzeń”. W grudniu zostały przygotowane kolejne umowy, dzięki czemu do końca 2017 roku podpisanych zostało łącznie 5 umów na unijne dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych PSE wspierających poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz 2 umowy dla projektów wspierających rozwój OZE.