Powrót

Walne Zgromadzenie ENTSO-E - po raz pierwszy w Polsce!

2 lipca 2014, 00:00

Walne Zgromadzenie ENTSO-E - po raz pierwszy w Polsce!
1 lipca 2014 w Konstancinie - Jeziornie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie ENTSO-E. Organizacja w Polsce tak istotnego wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz 41 europejskich operatorów systemów przesyłowych w Polsce była okazją dla uhonorowania 10-lecia działalności PSE, jako niezależnego OSP oraz 10-lecia Polski w Unii Europejskiej.

ENTSO-E - Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych, to organizacja zrzeszająca 41 europejskich operatorów przesyłowych z 34 krajów, działająca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr  714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do  transgranicznej wymiany energii elektrycznej i  uchylającego rozporządzenie (WE) nr  1228/2003.

Najwyższym organem decyzyjnym tej organizacji jest Walne Zgromadzenie ENTSO-E. Za  koordynację prac i przygotowanie wniosków do decyzji Walnego Zgromadzenia odpowiada Zarząd ENTSO-E. Najwyższy poziom operacyjny stanowią Komitety: Pracy Systemu, Rozwoju Systemu, Rynku, Badań i Rozwoju oraz Grupa do spraw Prawa i Regulacji.

Jednym z obowiązków ENTSO-E wynikającym z ww. rozporządzenia Nr 714/2009 jest opracowanie tzw. kodeksów sieci, które w przyszłości stanowić będą obowiązujące w UE regulacje prawne. Dotychczas ENTSO-E pracowało nad dziesięcioma kodeksami z obszaru rynku, pracy systemu i rozwoju systemu.

W 2013 roku, poza pracami nad przygotowaniem kodeksów sieci, prace Stowarzyszenia skupiały się na realizacji projektów regionalnych, w zakresie łączenia rynków w poszczególnych regionach w  Europie.

PSE są członkiem ENTSO-E od momentu utworzenia organizacji. Przedstawiciele Spółki uczestniczą w organach zarządzających i decyzyjnych Stowarzyszenia we wszystkich obszarach działalności, jak również na poziomie roboczym. W realizację zadań w powołanych Komitetach, grupach regionalnych i roboczych, a także w ramach gremiów i funkcji (poza regularną strukturą ENTSO-E) zaangażowanych jest około 40 pracowników PSE.

W obradach Walnego Zgromadzenia ENTSO-E, PSE były reprezentowane przez: Henryka Majchrzaka – Prezesa Zarządu PSE oraz Piotra Raka – Członka Zarządu PSE, który równocześnie pełni funkcję Członka Zarządu ENTSO-E.

Podczas wizyty w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, duże uznanie przedstawicieli europejskich operatorów systemów przesyłowych zyskały: Symulator KSE – centrum szkoleniowe dla służb dyspozytorskich oraz Krajowa Dyspozycja Mocy.