Powrót

Zaktualizowana Strategia Polskich Sieci Elektroenergetycznych do 2020 roku

21 lipca 2015, 00:00

Zaktualizowana Strategia Polskich Sieci Elektroenergetycznych do 2020 roku
Rada Nadzorcza na posiedzeniu 17 lipca 2015 roku zatwierdziła zaktualizowaną Strategię Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. do 2020 roku.

Aktualizacja przyjętej w grudniu 2013 roku strategii PSE podyktowana była m.in.:

  • istotnymi zmianami, jakie zaszły wewnątrz Grupy Kapitałowej PSE oraz w otoczeniu zewnętrznym Spółki,
  • zakończeniem realizacji większości projektów strategicznych zdefiniowanych w 2013 roku, a także doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji tych projektów oraz
  • koniecznością uwzględnienia nowych strategicznych inicjatyw projektowych.

W ramach prac zaktualizowana została również Misja Spółki, która w obecnym brzmieniu uwzględnia działania innowacyjne realizowane przez i na rzecz PSE SA.

W efekcie analizy celów strategicznych dodany został cel VII „Innowacje i nowe technologie”, w ramach którego podejmowane przez PSE działania związane z wdrażaniem nowych technologii i innowacji zostaną nie tylko usystematyzowane, ale i otrzymają istotne wsparcie. Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenia dynamicznej platformy rozwojowej wspierającej utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności działania Spółki.

Dokonano także przeglądu wszystkich projektów.

Aktualizacja Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA do roku 2020 to ważny krok dla Spółki Kolejnym wyzwaniem jest skuteczna realizacja nowych celów i zadań zdefiniowanych, jako projekty strategiczne – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA.