Powrót

Informacja OSP dot. zatwierdzenia przez Prezesa URE wspólnych zasad rozliczania przypadków nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi OSP

18 sierpnia 2020, 15:37

Informacja OSP dot. zatwierdzenia przez Prezesa URE wspólnych zasad rozliczania przypadków nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi OSP

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ws. wspólnych zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych (FSkar 51.2)

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

Na podstawie art. 51 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania wspólnej propozycji zasad rozliczania mających zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych (dalej: FSkar 51.2).

OSP przedłożyli propozycję FSkar 51.2 do wszystkich krajowych organów regulacyjnych (dalej: NRA) celem zatwierdzenia – PSE S.A. przedłożyły ją Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) w dniu 18 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym, w dniu 10 stycznia 2020 r. Prezes URE decyzją nr DRR.WRE.744.19.2019.Pst zatwierdził wspólne zasady rozliczania mające zastosowanie do każdego przypadku nieplanowanej wymiany energii między asynchronicznie połączonymi operatorami systemów przesyłowych. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w Rozporządzeniu (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.