Powrót

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 13/2020 ws. ram wdrażania europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań (INIF)

10 sierpnia 2020, 14:19

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 13/2020 ws. ram wdrażania europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań (INIF)

W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

Na podstawie art. 22 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej ram wdrażania europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań (dalej: INIF).

Wszyscy OSP przedłożyli propozycję INIF do wszystkich krajowych organów regulacyjnych (dalej: NRA) w dniu 18 czerwca 2018 r.

Wszystkie NRA wystosowały do wszystkich OSP dwa wezwania do zmian w Dokumencie, na które OSP odpowiedzieli (na drugie wezwanie w dniu 10 września 2019 r.).

W związku z brakiem możliwości podjęcia wspólnej decyzji w przeciągu dwóch miesięcy od przedłożenia Dokumentu, zgodnie z art. 6 ust. 2. Rozporządzenia (UE) 2017/2195, kompetencje do podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia propozycji INIF przeszły na Agencję ds. Współpracy Organów Regulacyjnych (dalej: ACER).

W związku z powyższym, w dniu 24 czerwca 2020 r. ACER podjęła decyzję nr 13/2020 ws. ram wdrażania europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w Rozporządzeniu (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

Publikowana metoda dotyczy wyłącznie europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań zgodnie z art. 146 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Europejskie platformy dla procesów tworzenia rezerw odbudowy częstotliwości i procesu zastępowania rezerw nie są objęte zakresem przedmiotowej metody.