Powrót

Komunikat OSP dotyczący wejścia w życie 1 kwietnia 2022 r. zmian WDB w zakresie dodania nowego typu Fizycznego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego

1 kwietnia 2022, 09:47

Komunikat OSP dotyczący wejścia w życie 1 kwietnia 2022 r. zmian WDB w zakresie dodania nowego typu Fizycznego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), informują że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) nr DRR.WRE.744.9.2022.MZS z 10 marca 2022 r. oraz Komunikatem OSP dotyczącym Zmian nr 5/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe zasady Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”).

Zgodnie z przywołaną decyzją Prezesa URE wchodzą w życie zmiany WDB w zakresie punktów 1.1., 2.1.3., 4.2.4., dotyczące dodania nowego typu Fizycznego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego na potrzeby pozyskania przez OSP informacji dotyczącej ilości dostaw energii elektrycznej prosumentów. Zmiany te  wynikają z ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2376).

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt IV.2.6) Warunków Dotyczących Bilansowania, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce Dokumenty obowiązujący tekst jednolity WDB.