Powrót

Komunikat OSP sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP

11 lipca 2016, 00:00

Komunikat OSP sprawie procesu konsultacji zmian IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu (i) Karty aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz (ii) Karty aktualizacji nr CK/6/2016 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie). OSP opracował projekty Karty aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie oraz Karty aktualizacji nr CK/6/2016 IRiESP - Korzystanie, które w dniu 11 lipca 2016 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej OSP wraz
z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. Kart aktualizacji, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 25 lipca 2016 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2538, na które należy przekazywać uwagi.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie oraz do projektu Karty aktualizacji nr CK/6/2016 IRiESP - Korzystanie, odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/15/2016 IRiESP - Bilansowanie lub na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/6/2016 IRiESP - Korzystanie, dołączonych do niniejszego komunikatu i dostępnych w zakładce „Dokumenty”.